Goes Dronk

't Moriaenshooft

 

't Moriaenshooft

Ganzepoortstraat 7
4461 JX Goes

 

Een herberg die van ca. 1590 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Ganzepoortstraat 7 te Goes.

Geschiedenis

1597
Hendric Daniels en Cornelis Poppe

In september 1597 is Hendric Daniels waard in 't Moriaenshooft aan de Ganzepoortstraat 7 in Goes. Hij wordt twee maanden later opgevolgd door Cornelis Poppe - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

1.380 Procuratie Maijken Jochimsdr. Comp. Maijken Joachimsdr. weduwe Cornelis Kelle vleeschouwer, geassisteert met Pieter Marinusz Sinoutskercke haeren in deser zaecken gecoren vooght, beijde inwoonders van Goes. Heeft geconstitueert (etc. al ut supra precedent remissive, mutato generale sexus, constituant in constituante usque ad finem). Aldus ter presentie van Hendric Daniels weerdt int Moriaenshooft en Willem Janss graincooper, beijde poorters van Goes. September 1597.

1.411 Verklaringen over Hongersdijck. Comp. etc, verclaeren tbv Harrent Pieterssen, inwoonder Goes. Marinus Janss Schepene ende Jan Corneliss Baeck, procureur, beijde ingeboren inwoonders in den eijland van Wolphardsdijck oudt ontrent 66 ende 61 jr. respectivelijck Dat zijluijden eertijdts dicmaels geweest ende gefrequenteert hebben binnen die heerlicheijt van Honghersdijck Die geleghen es aent Oosternieuwelandt der voorseiden eijlandts van Wolfaertsdijxck ende daervan scheijdende was op de paelen van pacxwegh. Dwelcke voors. heerlicheijt van Honghersdijck gheinundeert es geweest op Sinte Pontiaensavondt anno 1552 ende weder beverscht zijnde corts daernae in februario desselfs iaers. Wederom ingeloopen ende gebleven es metter zee gemeene. Dat ooc zij deposanten binnen der voors. heerlicheijt van Hongherdijc zeer wel gekent hebben Harrent Cornelisz513 Ende dat hij was Schouteth ende Dijckgraeve aldaer. Ooc dat hij was Ambachtsheere oft een deel hadde in de zelve heerlicheijt Dan es hun onbekent hoe vele Ambachts ofte paert hij daerinne hadden Verclaeren voorts dat den zelven Harrent Cornelissen achtergelaeten heeft drije sonen Naementlijc IJeman, Pieter ende Cornelis van eenen bedde ende Jacob van den Fruin leenregister: 7-1-1507 Harrent Cornelisz beleend met 7 gem. ambacht te Capelle, vervallen a/d graf bij doode van Adriaen Cornelisz - 160 - voorghaenden bedde. Van dwelcken voorseide Pieter desen requirant afgecomen es. Ghevende zij deposanten redenen van hun verclaeren ende wel weten Want hij Marinus aldaer tot verscheijden stonden verkeert heeft ende gesien dat den zelven Harrent Cornelissen als Heere ende officier met eenen Euwoudt Teelinck, die als rentmeerster van eenighe andere Heeren daer quamp tsaemen die heerlijcke goederen aldaer ende thienden sowijlen verhuijrden. Ende Jan Baeck heeft menighwerf gesien dat den voors. Harrent Corneliss ommegangh op den dijcken heeft gehadt ende t’landt als Heere Schouteth ende dijckgrave bedreven heeft. Ende dat ooc die voors. sonen als hunne vader was overleden in hun vaders officie ende plaetse gecomen ende gesuccedeert zijn. Merckelijck Pieter Harrentsen die int officie was alst voors. Landt inundeerde. Adriaen Jacobssen Cauwe oudt ontrent 56 jr. inwoonder ende ingeboren int voors. eijlant van Wolfarsdijck verclaert als vooren dat hij van den voorn. Harrent Cornelissen wel heeft hooren verhaelen Dan heeft zeer wel gekent desselfs voorn. sonen Jacob, IJeman, Pieter ende Cornelis Ende dat Pieter (die vader des requirants geweest es) int officie ende bedrijff zijns vaders als Heere, Schouteth ende dijckgrave gesuccedeert es ende zulcx hem was draeghende als die heerlicheijt van Honghersdijck inundeerde Ende want Recht, red. etc. ect. Aldus in de prochie van Oisterlandt binnen t voors. eijlandt van Wolphardsdijck op den 14 nov. 1597 ter presentie van Cornelis Poppe, weerdt int Moriaenshoot aldaer en Cornelis Janss Helleweel beijde inwoonders desselfs eijlants.

Adres

Ganzepoortstraat 7 4461 JX Goes.

Externe links

Bronnen