Goes Dronk

Brouwershaven

 

Brouwershaven

Lange Vorststraat 72
4461 JR Goes

 

Een herberg die van 1584 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Lange Vorststraat 72 te Goes - een opvolger van Capelle.

Geschiedenis

1584
Maijken Nicasius, Henrick Jansz en Carel de Prato

In 1584 zijn Maijken Nicasius en Henrick Jansz waardin en waard in herberg Brouwershaven aan de Lange Vorststraat 72 in Goes. Als Henrick rond 1592 overlijdt zet Maijken de herberg alleen voort tot ze in 1594, 'sieckelijck te bedde ligghende' daar niet langer toe in staat is en Brouwershaven overdraagt aan haar zwager Carel de Prato - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.143 Testament van Anthonia Geleijns de Vosdr Op 21 juni 1584 heeft Anthonia Geleijns de Vosdr, vrouw van Cornelis Fransz van der Straeten, poorter van Goes, “sieckelijck int kinderbedde ligghende”. Zij legateert aan de kinderen van haar zuster Maijken, gehuwd met Cornelis Mertsz de 200 carolusguldens die zij van haar geleend had om daarvoor “grainen” te kopen. Zij legateert aan Adriaenken Jans haar “jonckwijf” haar “root stamet cuers”. Aan Maijken Nicasius, waardin in de herberg Brouwershaven “haer daghelicx wambuijs met 2 halsdoecken”. Aan haar ….. zuster Pauline en aan haar zuster Maijken elk twee halsdoeken. Aldus gemaakt ten huize van Cornelis Fransz, genaamd den Calverendans, ter presentie van Mr. Lenardt Mathijsz en Henrick Jansz, waard in de herberg Brouwershaven.

2.161 Attestatie van notaris Jan Arnoldi. Desen comparant heeft eertijdts geweest Notarius Provisoris et Decani Jurisdictionus Walachriæ, et pastor Secretarius Nicolai de Castro Episcopi Middelburgensis primi, Ende was Junius ao.83 tot Junius 85 gestelt Commissaris van tlantrecht van Zuijdt Bevelandt. Ende iterum van Junius 86 tot Junis 88 ut prima pag. 451. Et obiit 20 novembris 94. Op 15 november 1584 heeft Jan Arnoldi, notaris te Goes, op verzoek van Clais Stevensz Brouwere verklaard dat tussen de requirant, die getrouwd is met de weduwe van Lambrecht de Brouwere en Willem Jobsz inwoner van Goes, de rekening van het sterfhuis van Lambrecht ongeliquideerd stond. Samen met Adriaen van Staple, die de rekening “beworpen ende gegrosseert” had en met genoemde Willem Jobsz werd de rekening gesloten. Volgt een uitvoerige opsomming van details. Aldus gedaan ter presentie van Henrick Jansz, waard in de herberg Brouwershaven en Merten Mertsz, deurwaarder, beide poorters van Goes.

2.294 Huwelijkse voorwaarden Pieter Heijndricks molenaer en Legierken482 Compareerde Jan Janssen van Leijen ende Pieter Henricxssen, molenaers, geboren van Willebroeck ende nu beijde inwoonders der heerlicheijt ende prochien van H’Iersicken. Ende hebben verclaert hoe dat Naerdijen tusschen hem Pieter comparant voornoemt ende Legierken, dr.van Jan Marinusz timmerman zaligher memorie, wijlen inwoonders der voorseide heerlicheijt ende de vrienden van hun beijden respectivelijck soo verre es geprocedeert dat zij Pieter ende Legierken in huwelijck sullen vergaderen. Ende hij Pieter tracterende met Geertruijdt Jans van Leijen als moeder van Legierken voornoemt. Sijn sulcx gheaccordeert als dat zij moeder mette selve haere dochter aen Pieter haere toecomende swaegher voor een huwelicxe ghifte oft donatie belooft heeft de somme van 40 £ gr vls. eens, gereet op te legghen als t’huwelijck volbraght sal zijn Ende dat voir haer vaderlijck goet. Soo est dat hij Pieter, comparant voorseit heeft verleden ende bekent bij desen dat hij als toecomende man van Legierken voornoemt mette voorseide somme van 40 £ gr. vls. wel vernoeght ende voldaen es van zijne toecomende huijsvrouwen vaderlijc goet. Scheldende daeromme quijt zijne voornoemde schoonmoeders ofte haere erfgenaemen, Ende belooft in handen van Jan Janssen comparant voorseit als broeder ende last hebbende van Gheertruijdt sijn sustere voornoemt ende in mijne Notarij handen tselve wettelijck ex officie stipulerende zijne voornoemde toecomende schoonmoedere, haere kinderen ofte erfgenaemen ter oirzaecken van zijn toecomende huijsvrouwes vaderlijck goet gequeten ende ongemolesteert te laten, etc. etc. Aldus ter Goes in de herberghe genaempt brouwershaven, ter presentie van Henrick Janssen, weerdt aldaer ende Michiel Cornelisz Blaubeen, beijde poorters. (MPS: Ondertekend met de handmerken van Michiel Cornelisse – een molenijzer, en Pieter Heijndrickssen – een A-merk). Januari 1587.

2.296 Verkoop vlas door Cornelis Geerts Deurloo. Alsoo Cornelis Gheertssen Deurloo, inwoonder der heerlicheijt van H’Iersicken, hen vindende geleden ontrent een jaer onbegrepen, binnen der stede van Haerlem in Hollant bij Lowis van Hertijnghen filius Louis, aldsdan woonachtigh binnen der Goude, hadde aen den selven Louis vercocht 41 steen ende 2 ponden vlas tot 25½ schelling den steen. Daerop den voorseiden Louis in betalinghe assigneerde de helft in een obligatie sprekende tot laste van Jacob Matthijssen ofte zijn huijsvrouwe binnen Hoorn, Inhoudende int geheele de somme van 343 guldens 15 stuijvers oft daer ontrent, ende de reste met gereeden gelde. Ende Naerdijen den obligatie questieux was geworden duer dijen den verlijder cessionant hem was draeghende hoe wel voor den selven obligatie Cornelis Volkartssen alsdoen waghemaker binnen Haerlem hem hadde gestelt borghe, Soo hadde den voorseide Deurloo den voorseiden Louis bij arreste betrocken in rechte binnen deser stede van der Goes. Aldus in de herberghe genaempt Brouwershaven ter presentie van Henric Janssen, weerdt aldaer ende Herman Joachimsz, Christiaen …., Pieter Janssen Woonsdrecht, inwoonder van Vlake.

2.351 Verklaring overrompeling door soldaten in Polder van Namen. Compareerde Joos de Prince, Sergiant onder de compagnije van Roelandt van Ghistelle, ligghende nu in garnisoene binnen Goes, en heeft verclaert ten versoecke van Captain Jan de Pratere, dat hij deposant op den eersten meije laestleden met andere soldaeden vuijt geweest es om den polder van Naemen554 (Namen) te overrompelen. Ende soo zijluijden laeghen in schepen die van Flissinghe (Vlissingen) met hun op hazaert afgevaeren waeren, hebben voor ’t gat van Saeftinghe gevonden een schuijte. Doen van den schuijtman aen boordt geroepen zijnde, es hem schuijtman van den voornoemden requirant metten andren gevraeght oft hij hun lieden dienen wilde om 20 oft 25 soldaden te voeren aen Ballenhooft ende aldaer te blijfven ligghen tot d’entrepriese geluckt ofte gemist waere. Daerop den schuijtman antwoordede: Jae, Es hem van den requirant voorts gevraeght wat men hem gheven soude, Ende heeft den schuijtman niet willen heijschen dan hem refererende tot desselfs requirants discretie. Heeft hij capitain requirant geseijt, Wij sullen u een proper stuck gouts toewerpen, bij soo verre den buijt goet es. Ende evenwel indient d’selve ons faelgeert, sult ghij gecontenteert werden. Dan verclaert hij deposant expresselijck dat den voornoemden schuijtman gheen zeeckere somme noch paijen noch deel toegeseijt es, etc. Aldus ter Goes in de herberghe genaempt Brouwershaven, ter presentie van Henrick Janssen, weerdt aldaer ende Adriaen Cornelissen Calloo, stedebode.

2.25 Procuratie om te verkopen land van Martin Damman. Authorizatie van een transcript Comp. Anthony Tartron eertijdts secretaris der prochien van Cruninghe ende nu der prochien van Weerde, heeft ten verzoeke van Martin Mertssen nomine Jan Cannoij wonende tot Middelburgh verclaert etc. betreft authenticiteit van een copie van een minuut. Daarna volgt de copie van de copie: procuratie om te vercoopen, wech te leveren ende de penninghen ‘t ontfanghen; Comp. Martin Damman heeft geconstitueert Michiel Hoorens ende Martin Mertssen, poorters van Goes, zijnen oom ende neve, worden gemachtigd om te verkopen het goed dat hem bestorven is van zijn moije Tanneken Hoorens ... Om hem daermede vuijt te rusten ende peerden te coopen etc. Gedaen ter Goes in de herberghe genaempt Brouwershaven, ter presentie van Heijndrick Janssen, weerdt aldaer ende Crijn Janssen blauverwer, poorters van Goes. (In de marge:) Desen Martin Damman peerderuijter binnen Berghen op den Zoom op hazard vuytgetrocken zijnde, es van des Conincx Garnison binnen Diest als vrijbuijter gevanghen ende op den 3 novembris 1590 gehanghen. April 1588.

2.84 Transport rentebrieven aan Hieronimus Gruiwaert. Cessie ende transport Comp. Aelbrecht Adriaenssen ende Cornelis Adriaenssen, inwoonders te Bijeselinghen, Pieter Ponce wonende ‘t Eversdijck ende Jan Jorissen wonachtigh onder Sijnskercke, vervanghende tsaemen Crijn Hoemaker te Nisse, alle als erfgenaemen inde naegelaeten goederen van Marinus Moerdamme. Hebben getransporteerd etc aan Hieronimus Grieuwaert nomine Macharis Paschierssens twee joncxste weesen, alle die renthen etc, ter oirzaecken van twee schepenen briefven beijde gepasseert voir schepenen van tsgraevenpolder, etc. op de rugghe: verleden bij Adriaen Jacobssen aen Geert Willemssen lantmeter, gedateert den 1en octobris 87. De tweede... verleden bij Jan Pierssen aen Cornelis Gillissen zijn weeskindt, gedateert den 8en martij 1578, etc, te Goes, ter presentie van Henrick Janssen weerdt in brouwershaven ende Mathijs Mertssen woonachtigh te Bieselinghe.

2.119 Pachtcontract zonen Peeters van Cats. Comp. David Jacobsen vuijtten naem ende van weghen den sonen Peeters geheeten van Cats met hunne consoorten, midsgaders Cornelis Mertssen ende Gillis Cornelis Brouwer, beijde voor hun zelven, ter eenre ende Marinus Jacobssen, wonende int vroonlandt onder die prochie van Capelle, ter andren zijden, zijn veraccordeerd over land dat David verpacht heeft in het voirs. vroonlandt, ca.51 gemeten, volgen condities, gedaan in de herberghe genaempt Brouwershaven, ter presentie van Henric Janss weerdt aldaer en Adriaen Jan Scharis, inwoners van Goes. Mei 1589.

2.322 Verklaring Henric Jans weerdt en Digne Pauwelsdr. Verklaringen t.b.v. Henric Janssen Weerdt in Brouwershaven binnen deser stede van der Goes; Digne Pauwelsdochter, geboren van Weerde, weduwe Jan Theunissen Hoot, nu won. Goes, 38 jaeren oudt, Verclaert alsboven dat zij oudt zijnde ontrent 7 jaeren gecomen es metter woone in Heijnkenssandt ende es aldaer opgevoett int huijs daerinne alsdoen woonde Meus Janssone Naijer ende ‘t welcke nu thoebehoordt Laureijs Romboudssone, Ende heeft zij deposante zeeckeren termijn van jaeren alsdoen in ‘t selve huijs gewoont. Ende voorts geduijrigh binnen de zelve prochie tot nu meije laestleden geleden 7 jaeren, wanneer zij van daer vertrocken es. Affirmeert dat midler tijdt zij aldaer gewoondt ende verkeert heeft, Dat zij gesien heeft ende wel weet dat thuijs nu thoebehoorende Mathijs Balthens ende daerinne nu woont Cornelis Woutherssen Wagemaker, altijdt achter blindt geweest es, sonder te hebben eenighe erfve oft vuijtgangh dan alleene deur die schuijre bij gedooghe op Cornelie Lantmeters hoff. Dat ooc ‘t voors. huijs gheen erfve benoorden en heeft gehadt, noch eenighen hof, dan alleene achter den vuijtcamer zoo langh als thuijs streckt. Wel es waer dat nu geleden 7, 8 oft vuijterlijck 9 jaeren den voorn. Mathijs Balthens gepooght heeft themwaerts te crijghen eenen vuijtganck over d'erfve benoorden daerneffens ligghende, Doch seght zij deposante dat razen en tieren die erfve altijdt (zoo langhe zij daervan kennisse gehadt heeft) aen thuijs des voors. Meus de naijers gevolght. Ghevende redenen van haere attestatie ende wel wetenschap want zij int huijs van Meus de naijer voorn. opgevoet es Ende daernae (geleden nu in den winther naestcomende 23 jaeren) ‘t selve huijs mette erfve gecocht, beseten ende vredelijck gebruijckt heeft. Merckelijck oic in eijghendom d'erfve daerachter aen ligghende, streckende oostwaerts totte delfve van Joos van Schengen ende zuijdtwaerts tot aende plaetse van Cornelie Lantmeters hovekeete ende langhs tgeheele hoff thoe. Pieter Lenardssen Smit, oudt ontrent 42 jaeren, poorter Goes, attesteert alsvoren dat hij eertijdts gewoondt heeft binnen die voors. prochie van Heijnkenssandt den tijdt van 6 oft 7 jaeren (Dewelck nu al geleden zijn ontrent 22 oft 23 jaeren). Ende dat in twee huijsen staende aen d'oostzijde van de straeten, te weten het eene alsdoen thoebehoorende Mathijs Hermanssen ende ‘t ander Henric de Smit, Daer hij attestant verclaert geweten ende gesien te hebben dat d'erfve tusschen beijde dezelve huijsen geleghen thoebehoorde alleene aen ‘t huijs des voors. Mathijs Hermanssen, nu Laureijs Romboudssen benoorden staende (ende niet aen des voors. Henric de Smits nu Mathijs Balthens huijs) Gemerckt ooc dat neffens die snede van Henricx de Smit vuijtcamer alsdoen stont een houten heijninghe oostwaerts tot daer nu den haeselaer staet. Verclaerende voorts dat desselfs Henricx de Smit huijs voors. alsdoen achter gheen vuijtgangh en hadde noch ooc eenighe hovinghe dan achter den vuijtcamer totten voors. haeselaer thoe te weten zoo langh dat ‘t principale huijs streckende was, maer niet voorder, etc. Te Goes ter presentie van Charles de Prato en Jan Jacobssen Bijle, poorters van Goes. September 1591.

2.601 Testament Maijken Nicasius. Testament van Maijken in Brouwershaven (cafe), weduwe Henricx Janssen, weerdinne in Brouwershaven binnen Goes, sieckelijck te bedde ligghende, etc, verclaert dat zij aen Laureijs Rombouds haeren zone geleendt heeft de somme van 400 guldens, daervan zij die 200 hem quyt scheldt bij desen. Ende jeghens dandere 200 ende in begrootinghe der zelver, zoo legateert ende maeckt zij testatrice aen Digna ende de kinderen van wijlen Barbel haere dochters te weten aen elcken staeck diergelijcke 200 guldens eens voren vuijt gemeene goederen, etc. Aan Lijnken Pieters haers voornoemden dochters dochterken 10 £.gr.vls. om haer een jaer daermede ter scholen te besteden. Stelt tot erfgenaam haar voornoemde sone, dochters en dochters kinderen elcken staeck in een derdendeel al naer die costuijme van Zeelandt. Benoemt tot voogd en executeur haeren zwaegher Carel de Prato. Te Goes ‘t haeren herberghen, ter presentie van Martin Willemssen en Charles de Prato, poorters van Goes. December 1594

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Lange Vorststraat 72 4461 JR Goes.

Externe links

Bronnen