Goes Dronk

De Bonte Koe

 

De Bonte Koe

Beestenmarkt 4
4461 CT Goes

 

Een herberg die van 1600 tot ca. 1820 gevestigd was aan de Beestenmarkt 4 te Goes - een opvolger van Den Roscam.

Geschiedenis

1600
Jaspars Huijghensz

In 1600 is Jaspars Huijghensz herbergier in de Bonte Koe aan de Beestenmarkt 4 in Goes.

1728
Machiel de Puit en Janna de Puit

In 1728 krijgt Michiel de Puit vergunning te tappen in zijn huis 'de Bonte Koe' aan de Beestenmarkt. Er overlijdt een kind van Machiel in 1744 (zeeuwengezocht [1]). Janna de Puit mag in 1755 in het huis 'de Bonte Koe' op de Beestenmarkt de kroeghoudersnering doen en verkopen bier, genever, brandewijn en andere sterke wateren. Deze nering is ook hier reeds lange jaren gedaan.

1762
Anthony de Sautoy

In 1762 mag Anthony de Sautoy sterke drank verkopen als kroeghouder in het huis ‘de Bonte Koe’ op de Beestenmarkt. In 1782 wordt het pand verkocht en wordt het door Johannes Verwest in gebruik genomen als smidse. In 1786 wordt het pand opnieuw verkocht. Twee jaar later krijgt het pand wederom een horecabestemming.

1788
Johannes Rottier

In 1788 krijgt Johannes Rottier in ‘de Bonte Koe’ aan de noordzijde van de Beestenmarkt vergunning om kroeg te houden.

1791
Pieter Wijk

Pieter Wijk mag in 1791 kroeg houden in ‘de Bontekoe’ op de Beestenmarkt - hij is dat jaar getrouwd met Pieternella van de Driest (zeeuwengezocht [2]) - in 1797 is hij paardenmeester in de Voorstad (zeeuwengezocht [3]).

1795
Francis Meulemans

Francis Meulemans krijgt in oktober 1795 vergunning om de kroeghoudersnering te doen in het huis ‘de Bonte Koe’ aan de noordzijde van de Beestenmarkt.

1798
Jan Babtist Schrijver

Jan Babtist Schrijver mag in 1798 in de door hem gekochte kroeg ‘de Bonte Koe’ aan de Beestenmarkt nummer 4 de kroegiersnering doen - hij staat in 1811 geregistreerd aan aubergiste oftewel herbergier (zeeuwengezocht [4]).

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

  • 1.299 Verklaring Jan Francke schoenmaker345 (Type acte:) attestatie Es gecompareert Jan Francke schoenmaker binnen Goes, heeft ten verzoecke van Jan van Borrhe huijevetter wonende in de straete genaemt de Vorst alhier verclaert etc. Dat hij daerbij ende mede geweest es ter herberghen Jaspars Huijghensz in de Bonte koe?, daer David Crijns Bouwenss wonende in de kerckstraete vuijtterlijck aenden voornoemden Jan van den Borrhe vercocht heeft zeecker erfve achter tusschen hun beijden geleghen met een huijsken oft logeken zuijdt aen beneffens zijns coopers huijs staende in de Vorst geleghen, Ende verclaert hij deposant dat in den zelven coop aldaer duijdelijck geconditioneert en voorsproocken es dat den cooper wel moet stellen ende tsijnen coste onderhouden een schutsel oft heijninghe van gerabatte deelen ter hooghte van een halve dele van de welle af tot op 3½ voeten nae den muijr den huijse van Hr. Nissepadt nu thoebehoorende. Dan dat insgelijcx den vercooper daeraen een poorte moet stellen en tsijnen coste onderhouden, van dwelcke poorte oostwaerts op tot in de voorseide straete genaemt de Vorst. Den cooper voor den vercoopere moet laeten een gangh breedt drije en eenen halven voeten daer deur den vercooper ende zijne naecomelinghen, besitters van dijen huijse zullen moghen achter vuijt ende inghaen vrij ende vranck Doch wel verstaende dat den cooper van zijnder zijden dijen gangh zal moghen afschutten zoo hij begheert.bevrijdt te zijne. Dat ooc den cooper ende zijne erfgenaemen den zelven gangh zal moghen betimmeren ende gebruijcken zoo hem zal geliefven. Midts altijdts tallen tijden te gedooghen dat den vercoper ende zijne naecomelinghen daerdeur zullen moghen passeren vrij ende onverhindert nae dattet hun geliefven zal. Al zonder argh ofte list. Ende waert recht etc. Aldus ter presentie van Joris Stevensz schoenmaker ende Anthoni Heus leerthouwer, beijde inwoners van Goes als getuigen. Maart 1600.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

In 1728 krijgt Machiel de Puit vergunning te tappen in zijn huis 'de Bonte Koe' aan de Beestenmarkt.

In 1755 mag Janna de Puit in het huis 'de Bonte Koe' op de Beestenmarkt de kroeghoudersnering doen en verkopen bier, genever, brandewijn en andere sterke wateren. Deze nering is ook hier reeds lange jaren gedaan.

In 1762 mag Anthony de Sautoy sterke drank verkopen als kroeghouder in het huis ‘de Bonte Koe’ op de Beestenmarkt.

In 1788 krijgt Johannes Rottier in ‘de Bonte Koe’ aan de noordzijde van de Beestenmarkt vergunning om kroeg te houden.

In 1791 mag , Pieter Wijk kroeg houden in ‘de Bontekoe’ op de Beestenmarkt.

Francis Meulemans krijgt in oktober 1795 vergunning om de kroeghoudersnering te doen in het huis ‘de Bonte Koe’ aan de noordzijde van de Beestenmarkt.

Jan Babtist Schrijver mag in 1798 in de door hem gekochte kroeg ‘de Bonte Koe’ aan de Beestenmarkt nummer 4 de kroegiersnering doen.

Bron: http://www.historievangoes.nl

  • In het zogenaamde weeskamerboek staat in 1754 dat Michiel de Puit, getrouwd met Cornelia Domburg, het voogdijschap van zoon Adriaan opdraagt aan broer Johan de Puit - Adriaan is in 1766 opperstuurman van de snauw 'Eenigheid' op weg naar Curaçao (zeeuwengezocht [5]).

Bron: Weeskamerarchief Goes 1596-1811

Adres

Beestenmarkt 4, 4461 CT Goes.

Externe links

Bronnen