Goes Dronk

De Boone

 

De Boone

Waterstraat 3
4461 CV Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1610 gevestigd was aan de Waterstraat 3 te Goes.

Geschiedenis

1584
Geert Jansz

Geert Jansz zit in 1584 in herberg De Boone aan de Waterstraat 3 in Goes.

1597
Michiel van Schaeghen

In 1597 is Michiel van Schaeghen waard in De Boone.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.133 Sponsalia of verloving. Een huwelijkbelofte. Op 24 april 1584 zijn bijeengekomen in de herberg De Boone te Goes, Jan, Adriaen, Marinus en Michiel alle “broeders ende zonen” van Dominicus Jansz, aan de ene zijde en Jansz, Blaes Blaisz en Jacob Jacob Wolfards, aan de andere zijde. Dominicus Janse is geboren omstreeks 1525. eerst gehuwd met Maijken Jansdr.van (der) Schule en hertrouwde met Cobmijne Harrentsdr. Zijn zoons waren Cornelis Dominicus, schepen van Kloetinge van 1586- 1621, wonende Tervate, Jan Dominicus, geboren c.1540, gehuwd met Jacomijntje Jacobs, Adriaen Dominicus, Marinus Dominicus, Michiel Dominicus, wonende aan de Monnikendijk, gehuwd met Paschijntje Adriaensdr, Harrent Dominicus, die in 1584 trouwde met Maijken Geerts en Ingel Dominicus, die in 1587 getrouwd is met Tanneke Janse. Zij zijn geaccordeerd om wettelijk in huwelijk te verenigen Harrent Dominicus met Maijken, de dochter van Geerdt Jansz, parochianen onder Kattendijke. “Sulcx zijn jeghenwoordelijck voir mij Pieter Levendale gecompareerd de selve Harrent Dominicusz. ende Maijken Geertsdr, Ende naerdijen ick in der voorseide qualiteijt ex officio den selven bruijdegom eerst ondervraeght ende solempnelijck gestipuleert hebbe, ende daer naer de bruijt, midtsgaders daer beneffens haeren voornoemden respectivelijcke broeders, vader ende voochden, Oft zij met wille ende consent van den selven haeren ouders ende vrienden, t’houwelijck aenghaen ende met haeren eijghen vrijen wille hier comende, hebben allesaemen gheantwoordt Jae. Voorts heeft alvoren den bruijdegom solempnelijck voor Gode almaght, mij Notario (tselve wettelijck als voren stipulerende) ende inde Jeghenwoordicheijt van sijne voornoemde ouderen ende getuijghen onderscreven gespopondeert ende belooft dat hij tot zijne echte huijsvrouwen sal Maijken Geerts naer alle behoorlijcke solempniteijten der heijligher kercken. Terstont heeft Maijken Geerts insgelijcx belooft den selven Harrent Dominicus te trouwen tot haeren wettighen man. Naer alle welcke beloften hebbe ick Notarius metten vrienden voornoemt hen bruijdegom ende bruijt die benedictie, gelofte ende vrede des Heeren toegewenscht ende geluck geboden. Ende aleer die voorseide bruijdegom ende bruijt versamelt geweest zijn in belofte, ende voor alle banden van huwelijcke, Sijn expresselijck die voorseide vrienden van de bruijdegom metten vader ende anderen van de bruijt, hiertoe veraccordeert, dat tusschen hen beijden man ende wijf, zijn sal gemeijnschap van alle haere goeden, present ende toecomende. Al nae costuijme van den lande.” Gedaan in aanwezigheid van Geerdt Jansz Backer en Pieter Borsselaere als getuigen

2.241 Huwelijkse voorwaarden van Michiel Dominicusz en Paschijne Adriaensdr401 (In de marge:) Huwelicxe voorweaerden. Op 19 oktober 1585 zijn verschenen Michiel Dominicusz, wonende aan de Monickendijck onder Kloetinge, in gezelschap van zijn broers Jan, Cornelis, Adriaen, Marinus en Harrent Dominicus zonen, en Geerdt Jansz Backer, wonende te Goes. En Pachijne Adriaensdr, geassisteerd door Adriaen Willemsz en Lijnken, haar vader en moeder, wonende te Vinninghe. In het weesboek van Goes, VN 29w., fol.5v, 19-12-1579 staat vermeld dat Jacob Jansz Beschick is overleden, nalatende zijn vrouw Nele Marcus. Namen van kinderen zijn niet genoemd. Aanwezig was Paes Willemsz, de tweede man van Neele Marcus. Een Jacob Bescick komt in register VN 28w. voor op 19-7-1561, fol.123, met de vermelding dat hij is overleden en gehuwd geweest is met Dingne en een dochtertje Pieternelle heeft nagelaten omstreeks 1545. Volgens het weesboek van Goes VN 29w., folio 134-134v, 15-12-1584, betreft dit Hugo Jobsz Goeree. Over zijn drie kinderen werd burgemeester Willem Jobsz Goeree aangesteld als voogd. Volgens het weesboek VN 28w., fol.120, 10.4.1561, was de vrouw van Job Willemsz Goeree, burgemeester van Goes, genaamd: Marijcke Huge Corneliss Huss dochter, overleden, nalatende drie kinderen: Willem, 15 jaar, Hugo, 12 jaar en Jan c. 11 jaar. Hugo Jobsz Goeree werd dus geboren omstreeks 1549 - voorwaarden werden opgesteld in de herberg De Boone, ter presentie van Geerdt Jansz en Mathijs Danckaertsz, beide wonende te Goes.

1.418 Borgstelling Loonken Laureijsdr. Borgtocht Comp. etc. Loonken Laureijsdr wed. Michiel Mattheuss en Lijsbeth Adriaensdr beijde wonend binnen Goes. Ende hebben haer zelven gestelt ende verbonden etc. te zijne Borghe voor Clais Adriaenss poorter van Goer ter somme van 6 ₤ gr. vls. te bethaelen Meije naestcomende aen Lucas Corneliss cuijper etc. Aldus ter presentie van Lenardt Pieter Corneliss weerdt int Casteel van Baersdorp en Michiel van Schaeghen weerdt in de Boone. December 1597.

1.132 Huwelijkse voorwaarden Willem Marinusz Zoute en Pieternella Adriaensdr. In de naem ons Heeren Amen. Compareert Willem Marinusz Zoute, geboren onder die heerlijckheijt van H’Iersicken, vergeselschapt met Adriaen Andries Wiskercke zijn zwaegher, ter eenre ende Pieternella Adriaensdr geassisteert met Adriaen Laureijsz haeren vader poorter van Goes ter anderen zijden, jongeman en jongedochter. Aldus ter presentie van Niclais Michielsz Oostdijck des bruijts swaegher en Michiel van Schaeghen, weerdt inden Boone. Februari 1599.

1.14 Liquidatie geschillen Jacob Turck en Simon pasteibakker14 Compareerde Cornelis Fransz vander Straten, stadbode, oud 58 jaar, en sr. Pieter Cornelisz Mathysz, oud 36 jaar hebben verklaard op verzoek van Jacob Dirricxsz Turck, "dat zyluiden deponenten ende Requirant in desen ende Symon Andriesz pasteybacker, nu op desen 10en der jegenwoordigher maent october 1608, t'samen in compaignie ten huysse en de herberge genaemt De Boone, vergadert zijnde omme van alle pretensien die den voorseiden Requirant ende Symon Adriaensz voorseid met malcanderen vuytstaende hadden te Liquideren ende vereffenen, Ghelijck sylieden comparanten verclaren mits desen dat de voorseide parthyen eyntelinghe van alle tgunt tusschen henlieden was openstaende deur tusschen spreken van henlieden deponenten zijn veraccordeert, vereffent, geliquideert, verdragen ende van alles tot alles overcomen naer formen ende manieren naervolgende. Te weten dat den voorseide Jacob Dirricxsz Turck aenden voorseiden Symon Andriesz zoude geven ende vuytreyken ofte aen Jaques Denijs, brouwer in De Weerelt binnen deser stadt, betalen soude van drye ponden groten vlaems ende aen voorseide Symon Andrieszoons huysvrouwe een amirault rinck tot een schoonicheyt boven alle twelcke den voorseide Jacob Dirricxsz gehouden is met den voorseiden Symon Andriesz te houden den derdenpart in de helft van de impost vande rentieren? die den voorseide Symon Andriesz met Willem Willems over het wintersaysoen geexperieert ultima marty 1608 tsaemen gepacht hadden". Zij hebben elkaar toegedronken en elkaar de hand gegeven. Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en herberge genaamd De Wijngaertrancke, ter presentie van sr. Pauwels Jacobsz Braenguendyck en Matheus Jansz als getuigen.


Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Waterstraat 3 4461 CV Goes

Externe links

Bronnen