Goes Dronk

De Gouden Leeuw (2)

 

De Gouden Leeuw (2)

Grote Markt 21
4461 AH Goes

 

Een herberg die van ca. 1590 tot 1832 gevestigd was aan de Grote Markt 21 te Goes.

Geschiedenis

1598
Jan Jacobzen Bijle

In 1598 zit Jan Jacobzen Bijle in herberg de Gouden Leeuw aan de Grote Markt 21 in Goes - hij overlijdt in 1601 (zeeuwengezocht [1]) .

1705
Andries van Doorn

Andries van Doorn is in 1705 waard in de Gouden Leeuw.

1722
Cornelis Remstee en Cornelis Bakker

Op 2 maart 1722 verkoopt Cornelis Remstee de Gouden Leeuw aan Abraham Bakker - hij overlijdt in 1774 (zeeuwengezocht [2]) .

1723
Adriana Matthijsse en Huijbregt Huijsman

In 1723 ontvangt Huijbregt Huijsman vergunning om herberg te houden in de herberg 'de Gouden Leeuw' op de Grote Markt nummer 21, waarin zijn huidige echtgenote Adriana Matthijsse dit tot nu toe heeft gedaan. In 1738 is Huijsman bemanningslid van fregat 'Africaansche Galey' (zeeuwengezocht [3]).

1749
Marinus Hoekman

In maart 1749 krijgt de herbergier Marinus Hoekman van de Gouden Leeuw toestemming om op aanstaande dinsdag, zijnde de paardenmarkt, in zijn herberg violisten toe te laten en op hun violen te laten spelen - hij overlijdt twee jaar later (zeeuwengezocht [4]).

1797
Nicolaas Bosdijk, Allegonda Battij en Frans Benjaminse

In 1797 is Nicolaas Bosdijk herbergier (zeeuwengezocht [5]). Wanneer hij In 1800 overlijdt (zeeuwengezocht [6] zet zijn weduwe Allegonda Battij de zaak voort - ze overlijdt in 1825 (zeeuwengezocht [7]). Frans Benjaminse krijgt in 1803 permissie om in het logement ‘de Gouden Leeuw’ aan de westzijde van de Grote Markt de herbergiers- en logementhouderaffaire te doen; hij heeft het logement gekocht van Allegonda Battij weduwe van Nicolaas Bosdijk. In 1811 heeft Benjaminse een hypotheekschuld (zeeuwengezocht [8]) en verlaat hij de zaak.

1811
Jacobus de Molenaar en Christina Janse

De herbergier in de herberg ‘de Gouden Leeuw’ aan de Grote Markt, Jacobus de Molenaar, krijgt in juli 1811 toestemming om de voordeur van zijn herberg ‘te verplaatsen naar de zijde aan de Sint Adriaanstraat’. Hij staat in 1813 geregistreerd als herbergier (zeeuwengezocht [9]) en bij zijn overlijden in 1818 als koffijhuishouder (zeeuwengezocht [10]) - zijn weduwe Christina Janse zet de zaak tot 1822 voort.

1822
Alexander Courlois

In 1822 zit Alexander Courlois in de Gouden Leeuw - hij verkoopt de zaak in 1832.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

1.407 Coop gebacken stenen door Melchior Martins508 (Type acte:) coop van gebacken steenen Op huijden zijn gheaccordeert Willem Jobssen Goeree poorter van Goes ende nu auditeur in de Rekencamer van Zeelandt, ter eenre ende Melchior Martins zone nu woonachtich tot Middel burch ter anderen zijden Dat Willem heeft vercocht ende Melchior gecocht alle die gebacken steenen nu staende in des vercoopers steenhoven in Galghouc bij ’t gerechte deser voors. stede.Tot zes guldens ende vijfthien stuvers elck duijsent. Daer thoe den voors. vercooper ende cooper zullen stellen elck een man tot elcx coste Om eerstdaeghe den zelven steen te weten of leverbaer goedt t’overtellen, leveren ende t’ontfanghen etc. als hypotheque des coopers huijs staende binnen Middelburch aen de nieuwe haven ontrent die vischmarct, midsgaders op zijne drije andere huijskens in den gangh van Sint Jans hoff. Te verdeelen op elck huijs respectivelijck zulcken last alst den vercooper believen zal Ofte op des coopers twee andere huijsen die hij beghint te bouwen aldaer op de Couwesteijnschen dijc dant bolwerck van de platte forme gestaen heeft, etc. Aldus ter presentie van Jan Jacobss Bijle weerdt in den gouden leeuw en Jacob Janss Blauduijve, poorters Goes. November 1597.

1.13 Procuratie van Herman Jans aan Jan Franss boxmaecker14 (Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites Comp Herman Janssen, nu woonachtich binnen Amsterdam, zone van Jan Hermansen, geboren van Sr Abbekercke ende wijlen poorter Goes, heeft geconstitueerd …. Jan Fransen Boxmaecker, zijnen couzijn poorter van Goes om te moghen maenen etc. alsulcken renthen, paijementen etc als hem comp. Ende Neelken zijne zustere (daervan hij voocht es) zijn competerende etc. Aldus ter Goes ter presentie van Pieter Crol van Amsterdam en Jan Jacobsen Bijle weerdt in den Gouden Leuwe te Goes. Februari 1598

1.135 Compromis kwestie Cornelis Cornelisz Matthijss en Job Antheunisz155 (Type acte:) compromis in goede mannen om een proces te transigeren ende vuijtspraecke Questie, geschil ende Proces geresen zijnde voir ’t Landt Recht van Zuijdtvevelandt tusschen Cornelis Cornelisz Matthijss poorter der stede van Goes, Heer ter eenre ende Job Antheunisz landtman wonende in Drijeweghen ter andren zijden, Heijschende den voorseiden Cornelis 3 £ 18 sch. grooten ter goeder rekeninghe, zoo van pacht, verschenen Catharinae 1597, als over die voorghaende jaeren van dat hij meer gebaent heeft dan betaelt. Daerop den verweerder antwoordende zeijde van Cornelis gecocht te hebben 4 gem. 140 roeden, zijnde een stuck weije geleghen in Coudorpe. Met den vuijtslagh ende alsulcken actie aks den Heer daeraen zoude moghen gehadt hebben.Ende daer voren betaelt 400 guldens. Al volghende den voorseiden Cornelis quijtancie gedateert 10 Junij 97, die hij was exhiberende, enz. (dit is een vrij ingewikkelde zaak waar arbiters aan te pas kwamen). Goede mannen Cornelis Martins, Jacob Rijcke Cornelis Lenardss poorter van Goes etc. Aldus ter presentie van Jan Jacobs Bijle weerdt in den Gouden Leeuw en Charles de Prato poorters van Goes. Februari 1599.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Andries van Doorn, waard in de herberg 'de Gouden Leeuw', Grote Markt nummer 21, die gekocht heeft het huis staande buiten de Koepoort, genaamd 'Bekhof', krijgt in 1705 vergunning aldaar te mogen tappen.

Op 2-3-1722 verkoopt Cornelis Remstee de Gouden Leeuw aan Abraham Bakker.

In 1723 ontvangt Huibrecht Huijsman vergunning om herberg te houden in de herberg 'de Gouden Leeuw' op de Grote Markt nummer 21, waarin zijn huidige echtgenote Adriana Matthijsse dit tot nu toe heeft gedaan.

In maart 1749 krijgt de herbergier Marinus Hoekman van de Gouden Leeuw toestemming om op aanstaande dinsdag, zijnde de paardenmarkt, in zijn herberg violisten toe te laten en op hun violen te laten spelen.

Frans Benjaminse krijgt in 1803 permissie om in het logement ‘de Gouden Leeuw’ aan de westzijde van de Grote Markt de herbergiers- en logementhouderaffaire te doen; hij heeft het logement gekocht van Aldegonda Battij weduwe van Nicolaas Bosdijk.

De herbergier in de herberg ‘de Gouden Leeuw’ aan de Grote Markt, J. de Molenaar, krijgt in juli 1811 toestemming om de voordeur van zijn herberg ‘te verplaatsen naar de zijde aan de Sint Adriaanstraat’.

Bron: http://www.historievangoes.nl

Adres

Grote Markt 21 4461 AH Goes

Externe links

Bronnen