Goes Dronk

De Moriaen

 

De Moriaen

Ganzepoortstraat 30
4461 JZ Goes

 

Een herberg die van ca. 1590 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Ganzepoortstraat 30 te Goes - een voorloper van De Drie Morianen, Het Wapen van Zeeland, Java Palace en Koi Asian Food.

Geschiedenis

1592
Henric Danielssen

In 1592 is Henric Danielssen waard in herberg de Moriaen aan de Ganzepoortstraat 30 in Goes - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.423 Verklaring over koop schip door Hubrecht van Dirck. Comp. Hubrecht Goossens metser, David Jobs zone ende Cornelis Jan Heijne, poorters van Goes, verklaarden t.b.v. Dirck Janssen Schipper van der Goude, betreft koop van een schip (goudsche) steen door Hubrecht van Dirck. Dat hij dezelve niet ontfanghen en woude om dattet gheen leverbaer goedt en was ende niet bequaem om te verwercken, ten waere binnen shuijse. Sulcx dat den voors. Dirck ende Hubrecht den zelven steen hebben doen keuren bij Frans Pieterssen ende Pieter Arentssen van der Gouwe, die den voors. steen ooc waerdeerden gheen leverbaer goedt te zijne. Waeromme hij requirant genoodsaeckt es geweest metten voors. metser te conposeren zoo dat hij schipper 15 stuijvers op elc duijsent daeromme heeft moeten mincken (=verminderen), etc. Te Goes ter presentie van Henric Danielssen weerdt inden Moriaen ende Hans de Backer passementwercker, poorters van Goes. December 1592.

2.540 Verklaring Willem Ghisbrechtsen beenhouwer. Comp. Willem Ghisbrechtssen beenhouwer, oudt ontrent 40 jaeren, poorter van Berghen op den Zoom, heeft ter instantie van Geleyn Jacobssen inwoonder der heerlicheyt van H'Iersicken verclaert, Dat ontrent Sinte Martinsmisse laestleden hij comparant wesende binnen Bieselinghe van den requirant gecocht heeft twee jonghe ossen beyde tsaemen om 7 £ 10 sch. Midts dat hij vercooper behouden zoude inden eenen die helft int bloote vleesch ende dat dije volghende hij comparant de zelve ossen gehaelt binnen Berghen gevoert ende aldaer geslaeghen heeft. Dat hij oock aen den requirant die helft van den eenen te weten tbloote vleesch, dwelcke hij deposant verclaert inder waerheyt deen deur den ander gecocht boven twee ponden grooten niet weerdigh geweest te zijne, wederom gesonden heeft .... voor hem alle tRoet580 afval ende geheele huyt. segghende en attesterende hij deposant dat den voorseiden coop niet gedaen en es geweest om eenighe imposten of verminderen ofte den huyrders van hun recht te frauderen. Alsoo hij deposant verclaert als vooren dat hij binnen Berghen in Brabant (daer tbloet gestort es) den vollen impost van beyde die voorseide ossen betaelt heeft. Te Goes ter presentie van Henric Daniels zone weerdt inden Moriaen en Anthoni den knecht van Joris den Vleeschouwer, inwoners van Goes. Maart 1593.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Ganzepoortstraat 30 4461 JZ Goes.

Externe links

Bronnen

  • Foto's: www.onbekendinnederland.nl