Goes Dronk

De Rose

 

De Rose

Grote Kade 30
4461 BE Goes

 

Een herberg die van ca. 1590 tot 1830 gevestigd was aan de Grote Kade 30 te Goes.

Geschiedenis

1593
Joris Bucquet

In 1593 is Joris Bucquet waard in herberg De Rose aan de Grote Kade 30 in Goes

1596
Cornelis Berghenaer

Cornelis Berghenaer volgt in 1596 Joris Bouquet op als herbergier in de Rose en hij is wellicht de laatste eigenaar van de herberg.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.432 Contract verkoop vlas. Transactie op een proces ende Compromis Questie, different ende Proces geresen zijnde tusschen Pieter van der Perre, inwoonder der stede van Leijden ter eenre en Pieter Adriaensz Bolle, poorter van Goes, ter anderen zijden, betreft een contract over 600 steenen vlas, waarvoor hij zou betalen £ 270:13:4 vls. Gedaan te Goes in de herberg die Rose, ter presentie van Joris Bucquet weerdt aldaer en Louis Frutiers, inwoners van Goes. December 1593.

2.510 Accoord pacht schor. Accoordt in de Societeyt oft gemeenschap inde pachtinghe van een Schor oft Stelle Comp. Zacharias de Jonghe, ter eenre ende Cornelis Geerdssen Bijsterman ter anderen zijden, poorters van Goes, Ende hebben verhaelt naerdijen Zacharias in pachte heeft ‘t Schor genaemt Schoudamme, geleghen aenden hoeck daer ‘t Casteel van Saeftinghe plagh te staene, nu beoosten ‘t gat aldaer. Te weten int zelve die helft (Daervan die wederhelft heeft Joris Gillissen Coije voor twee jaeren, opcomende half maerte naestcomende. Ende voorts dijen pacht gheexpireert zijnde, tzelve geheele schor voor andere naevolghende seven jaeren. Dat zij comparanten met elcanderen gheaccordeert ende vereenight zijn te comen met hun beijden in een Societeijt oft gemeenschap Om tsaemen hun gedeelte den voorseiden tijdt respectivelijck tvoornoemde schor te beslaene met Schaepen ende ander vee. Onder dese conditien naebeschreven. Inden eersten dat zij vuijt gemeenen borse zullen bijbrenghen Alsulcke penninghen als hun oirboorlijck zijn zal, om te coopen tvoorseide Vee ende daermede te betaelen die Jaerlicxe pachten, alle noodtelijcken reparatien van Stellen, schuijten, drinckputten, werfven, dammen, huyren van scheerders, knapen ende voorts andere wercken, materialen ende instrumenten daerthoe behoefvende. Dat gheen van hun beijden en zal doen oft aenghaen eenighen merckelijcken coop oft vercoop van schaepen, lammeren, beesten, suvel ofte van andere importantien dan met gemeene consente. Dat Bijsterman voor d'oncosten ende verschoten penningen die Zacharias alreede gedaen ende vuijtgegeven heeft om tselve Schor over te nemen, als ooc om te soliciteren die vernieuwinghe van pacht voor de voorseide 7 jaeren, zal daerjeghens vuijt zijn eijghen burse betalen de somme van Twee hondert guldens eens aen Jhr. Wolphard van Borsselen, die verschijnen halfmeerte neastcomende bij Zacharias voort tvoorseide overlaeten beloodt, etc. Item, Oft gebeurde dat dit voorseide Schor bij foortse van Oorloghe oft meerder cracht hun contrahenten ongebruijckt gemaeckt werde, Soo zal Bijsterman vuijt den Societeijt moghen scheijden ende alsdan voortaen ongehouden zijn eenighen pacht, noch ooc die voormelde thien ponden te betaelen. Te Goes ter presentie van Joris Bucquet weerdt in de rose en Joos Vergouwe, inwoners van Goes. Januari 1594.

1.38 Problemen met levering coolsaet, compromis en Submissie. Questien, different ende Processen geresen zijnde tusschen Adriaen Janssen Dane, inwoonder der prochie van Capelle ter eenre en Lieven de Corte poorter Goes ter anderen zijden. Pretenderende den voorseide Lieven van Adriaen gecocht te hebben 133 ½ viertelen coolsaets. Daeronder moesten gelevert worden 73 viertel oudtsaet. Dan Adriaen pretenderende niet meer vercocht te hebben dan hij bij hem hadde. Sijn onder de voorseide parthijen eenighe pretens ….. injurieuse woorden gevallen. Waeromme Adriaen hadde bij den Stehouder van den plattelande Lieven doen vanghen binnen Capelle ende binnen Middelburgh d’oirzaecke van den vanghenisse gepleijdoijeert zijnde es hij Lieven ontslaghen geweest bij vonnisse. Soo heeft Lieven insgelijcx den voornoemde Adriaen doen arresteren ende gevanghen houden binnen der voorseide stede van der Goes. Aldaer ’t Proces hanghende zijn zij parthijen bij den anderen vergaedert ende nae diverse propoosten heeftet hun beijden goet gedocht. Alle die querelen ende pretensien minlijcke transactie oft arbitrage te sapieren ende termineren. Sulcx zijne op heden gecompareert den voornoemde Adriaen Janssen Dane nu vuijten voorseide apprehensie gerelaxeert zijnde ter eenre ende Lieven de Corte ter anderen zijde ende hebben gecompromitteert ende gesubmitheert etc. alle hunne voorseide questien, geschillen ende processen int segghen van den Eersaemen Cornelis Martinisz ende Jan van Staplen gecoren bij Adriaen voornoemt midsgaders van Simon Henricxzone ende Lowijs Frutiers gecoren van Lieven alle inwoonders der voors.stede van Goes. Ter presentie van Joris Bucquet weerdt in de Rose en Jan Gillissen deurwaerder Goes. April 1594

1.38 Problemen met levering coolsaet, compromis en Submissie. Questien, different ende Processen geresen zijnde tusschen Adriaen Janssen Dane, inwoonder der prochie van Capelle ter eenre en Lieven de Corte poorter Goes ter anderen zijden. Pretenderende den voorseide Lieven van Adriaen gecocht te hebben 133 ½ viertelen coolsaets. Daeronder moesten gelevert worden 73 viertel oudtsaet. Dan Adriaen pretenderende niet meer vercocht te hebben dan hij bij hem hadde. Sijn onder de voorseide parthijen eenighe pretens ….. injurieuse woorden gevallen. Waeromme Adriaen hadde bij den Stehouder van den plattelande Lieven doen vanghen binnen Capelle ende binnen Middelburgh d’oirzaecke van den vanghenisse gepleijdoijeert zijnde es hij Lieven ontslaghen geweest bij vonnisse. Soo heeft Lieven insgelijcx den voornoemde Adriaen doen arresteren ende gevanghen houden binnen der voorseide stede van der Goes. Aldaer ’t Proces hanghende zijn zij parthijen bij den anderen vergaedert ende nae diverse propoosten heeftet hun beijden goet gedocht. Alle die querelen ende pretensien minlijcke transactie oft arbitrage te sapieren ende termineren. Sulcx zijne op heden gecompareert den voornoemde Adriaen Janssen Dane nu vuijten voorseide apprehensie gerelaxeert zijnde ter eenre ende Lieven de Corte ter anderen zijde ende hebben gecompromitteert ende gesubmitheert etc. alle hunne voorseide questien, geschillen ende processen int segghen van den Eersaemen Cornelis Martinisz ende Jan van Staplen gecoren bij Adriaen voornoemt midsgaders van Simon Henricxzone ende Lowijs Frutiers gecoren van Lieven alle inwoonders der voors.stede van Goes. Ter presentie van Joris Bucquet weerdt in de Rose en Jan Gillissen deurwaerder Goes. April 1595.

1.122 Verklaringen over kwaliteit wijn. Zijn gecomp. die personen naegenoemt ende hebben ten ernsten versoecke ende instantie van Geleijn van Rijckeghem, coopman van wijnen binnen Middelburgh verclaert. In den eerste Dierick Pieterss oudt ontrent 31 Jaeren, inwoonder van Goes Dat hij als bode gesonden es geweest van Lievin Rose weerdt in ’t caetspel alhier met eenen brief aen den voornoemde Rijckeghem Om te hebben en oxhoot nieuwen witten bourdeauxscken wijn. Ende dat hij dijen brief aen hem Rijckeghem overghevende met hem ende zijnen cuijper geghaen es in zijnen kelder ende aldaer diverse wijnen geproeft, ende sonderlinghe een stuck liggende aen en beneffens eenen stijl onder den balck staende Twelcke hem compt.dochte tbeste te zijne, Ende dat den voorn. Rijckeghem hem zeijde Dat hij dat zelve stuck aen Lievin voors. zeijnden zoude. Verclaert voorts dat als Lievin den voorseiden brief aen hem deposant overghaf tot hem zeijde: Seght Geleijn zoude gij zwaricheijt maken dat ic nu tgheldt niet mede en zeijnde Dat hij aen mij emmers den wijn overstiere Ic zal ter naeste weken aen hem tgheldt zeijnden etc. Cornelis Corneliss Aventure, poorter Goes, oudt 41 jaeren attesteert als voren Dat hij als schipper alsdoen tmarctschip voerende gecomen es inden kelder van voorseide Rijckeghem ende aldaer geproeft heeft zeecker stuck wijns ligghende neffens den stijl Ende dat hij deposant tselve stuck heeft helpen vuijtdoen ende in zijn schip ontfanghen ende hier binnen Goes gebracht. Verclaert alsdoen vele andere stucken te 10 of 12 aldaer geproeft te hebben. Dan oordeelende dit voorseide stuck tbeste te zijne. Segghende voorts Dat hij compt. noch op ghisteren tselve voorseide stuck ten huijse des voorn. Lievins heeft zijen ontsteken ontrent 2 vingheren boven d’onderste kimmen ende dat den wijn (niet te zeer troubel) dan zoo claer was als nieuwen wijn behoordt te zijne. Joris Bucquet weerdt in de Rose (Goes) oudt ontrent 45 jaeren, verclaert als voren Dat op eenen Woensdagh (naer dat den voormelden wijn op den saterdagh te voren ingebraght was) bij hem deposant gecomen es den voorn. Lievin Rose segghende 1 stuck wijns van Rijckeghem ontfanghen te hebben t’welck al te troubligh was als voll zaeghelinghe ende van Intenten te zijne tzelve wederom te stieren. Dat Daeromme hij comparant den zelven eens zoude comen proefven, Sulcx aldaer comende Dat Lievin getapt heeft vuijt dit voors. stuck ende vuijt j ander bij hem te voren opgedaen. D’welcke hij deposant beijde proefvende geseijt heeft dat hem dochte dat dit stuck van Rijckeghem gesonden t’beste was als meer wijnnigh. Daerbij zegghende Laeght in mijnen kelder, ic en zoude t niet weder stieren maer t ‘een int ander storten oft met t’andere vuijttappen. Ende dat Lievin Daerop antwoordede Naedemael ghij ’t mij raedet, zoo zal ic ooc houden, etc. Goes ter presentie van Jacob Janss Braeniendijc ende Clais Michielss Oostdijc, poorters Goes. November 1595.

1.207 Huwelijkse voorwaarden Pieter Henricxcs en Maijken Jansdr. bespreek van huwelijcx goedt ende beloffte tusschen tsbruijts vader ende bruidegom Comp. Jan Janssen beenhouwer ter eenre ende Pieter Henricxssen ter anderen zijden, beijde wonende onder die prochie van Oudelande binnen desen eijlande van Zuijdt-Bbeveland hebben verclaert ‘Naerdijen hij Pieter weduwaer met Maijken des voors. Jans dochter vereenight waeren om in houwelijcke te versaemen, zij comparanten en voorn. vriendelijck gheaccordeert waeren als dat hij Jan vader belooft heeft etc. met zijne voorn. dochtere ten houwelijcke te geven 50 ₤ vls eens. Ende Daerenboven oft geviele dat een van den voorn.man oft wijf, Pieter oft Maijken quamen te passeren voor den voors. Jan ende zijne huijsvrouwe (Maijkens vader ende moeder) Soo es gestipuleert etc. dat hij Jan vader voors. in Pieters met Maijken gemeene sterfhuijs alsdan zal bij brenghen tot 200 ponden grooten vls. eens etc. Aldus ter Goes ter presentie van Cornelis Berghenaer, weerdt in de Rose ende Jan Mathijssen inwoonder Oudelande. De minuut alhier is door Jan Janssen met zijn merck ondertekend ende bij Jan Mathijssen geverifieert. Juni 1596.

1.207 Huwelijkse voorwaarden Pieter Henricxcs en Maijken Jansdr. Bespreek van huwelijcx goedt ende beloffte tusschen tsbruijts vader ende bruidegom Comp. Jan Janssen beenhouwer ter eenre ende Pieter Henricxssen ter anderen zijden, beijde wonende onder die prochie van Oudelande binnen desen eijlande van Zuijdt-Bbeveland hebben verclaert ‘Naerdijen hij Pieter weduwaer met Maijken des voors. Jans dochter vereenight waeren om in houwelijcke te versaemen, zij comparanten en voorn. vriendelijck gheaccordeert waeren als dat hij Jan vader belooft heeft etc. met zijne voorn. dochtere ten houwelijcke te geven 50 ₤ vls eens. Ende Daerenboven oft geviele dat een van den voorn.man oft wijf, Pieter oft Maijken quamen te passeren voor den voors. Jan ende zijne huijsvrouwe (Maijkens vader ende moeder) Soo es gestipuleert etc. dat hij Jan vader voors. in Pieters met Maijken gemeene sterfhuijs alsdan zal bij brenghen tot 200 ponden grooten vls. eens etc. Aldus ter Goes ter presentie van Cornelis Berghenaer, weerdt in de Rose ende Jan Mathijssen inwoonder Oudelande. De minuut alhier is door Jan Janssen met zijn merck ondertekend ende bij Jan Mathijssen geverifieert. Juni 1596.


Bron: www.chielsmallegange.nl/notaris_levendale.html

Adres

Grote Kade 30 4461 BE Goes.

Externe links

Bronnen