Goes Dronk

De Swaene

 

De Swaene

Slotstraat 50
4435 AB Baarland

 

Een herberg en later café die van 1832 tot ca. 1965 gevestigd was aan het Vaateplein 50, later Slotstraat 50, te Baarland.

Geschiedenis

1832
Pieter Meulpolder

Pieter Meulpolder opent in 1832 herberg de Swaene aan het Vaateplein 50 in Baarland - hij blijft tot 1855 in de zaak.

1855
Levinus Dieleman

Levinus Dieleman neemt in 1855 de Swaene over van Meulpolder - hij blijft tot ca. 1880 in de herberg.

1880
Persaen Traas, Jan de Jonge, Bastiaan Traas en Johannes Traas

Rond 1880 neemt Persaen Traas de Swaene over van Dieleman, maar Jan de Jonge is eigenaar van de herberg. In de nacht van 15 juli 1882 breekt er brand uit in de herberg. De brand is aangestoken en hierbij komt een veebaas om het leven. De Swaene brand af, maar Persaen bouwt een nieuwe Swaene. Jan de Jonge zet de Swaene in 1883 te koop en wellicht koopt Persaen Traas de herberg. Op enig moment komt zoon Bastiaan Traas in de Swaene en hij wordt op zijn beurt opgevolgd door zoon Johannes Traas. In 1962 bestond de Swaene c.q. café Traas nog steeds. Daarna hebben wij geen verdere gegevens meer kunnen vinden.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Swaene/fotos.


Verhalen

Hieronder een artikel uit De Spuije en een notitie uit de inventaris van Baarland.

DE BRAND TE BAARLAND (nacht van 14 op 15 juli 1882) BAARLAND. Jongstleden vrijdag was het alhier verhuring van de tienden der landerijen en bij gelegenheid is het altijd tevens kermis. Terwijl men toen tot Iaat in den nacht, ja tot in den vroegen ochtendstond zelfs, in de gemeenteherberg van J. de Jonge bezig was met dansen, ontdekte men in éen oogenblik (klokke half twee) toen het achterste gedeelte van het gebouw in brand stond en wel In zulk eene hevige mate dat er aan blusschen spoedig niet meer viel te denken. Het geheele gebouw met de zich daarin bevindende gemeentekamer brandde tot den grond af, zoo ook de daarnaast staande schuur van Willem Otte. De spuiten van Baarland, Oudelande en Hoedekenskerke gelukte het evenwel den verderen voortgang van den brand te stutten, zoodat dan ook de eenige oogenblikken Iater komende brandweer der gemeente Kwadendamme niet behoefde te werken. Het schijnt, dat de oorzaak van het ongeluk onbekend is en de gebouwen en de meubelen verzekerd zijn, uitgezonderd het archief der gemeente en dat van den polder Baarland, die voor een groot deel een prooi der vlammen werden. De registers van den burgerlijken stand en van het kadaster werden nog in tijds gered. Ongelukkig, diep treurig evenwel is het, dat bij dit ongeval een mensch zijn leven heeft moeten Iaten! Willem van Nugteren namelijk, van Ridderkerk overgekomen , om voor zijne lastgevers toezicht te houden en aankoop te doen van hier in de omgeving te veld staand vlas, was in genoemde herberg gelogeerd en had zich daarin reeds te bed begeven, toen de brand uitbrak en, ofschoon genoemde Van Nugteren zijn bed verlaten en pogingen aangewend heeft, om het gevaar te ontkomen, ja men zelfs meent hem nog gehoord te hebben, schijnt hij den weg tot ontkoming niet te hebben gevonden, ten minste men vond later zijn verkoold lichaam dicht bij de zoldertrap. Hoe jammer dat men in de herberg geene gelegenheid heeft gehad, of er niet aan heeft gedacht om den ongelukkigen man en vader te helpen . Men vond nu slechts eenige rijksdaalders en guldens bij het lijk, naar men zegt, dat hij eenige duizenden aan bankpapier bij zich zou gehad hebben, daar hij ook kwam, om de pacht van het vlasland bij het rooven van den oogst te betalen. De schoonvader en de broeder van den ongelukkige konden niet toegelaten worden tot bezichtiging van het verkoolde lijk, dat door de heren Arentz en Isebrée Moens aan eene nauwkeurige lijkschouwing is onderworpen. In de gemeente heerschte eene algemeene verslagenheid. Omtrent de oorzaak der ramp zal justitie wel nader onderzoek doen. Voorloopig werden de eigenaar van het gebouw in het huis van den burgemeester, benevens zijne vrouw, afgescheiden van elkander in hechtenis gehouden, doch beide zijn spoedig weer ontslagen.

Baarland. Inventaris nr. 28 koop dorpsherberg 1758. Op 26 januari 1758 koopt Jan Ver. Lijs, herbergier van de ambachtsheer Arend Wilhelm van Kerchem een huys en erve genaemt het parochiehuys staende in den ring van desen Dorpe op Ambachtsheeren vroone voor de somma van 1100 carolus guldens . In artikel 6 van de koopakte Ieren we dat het "sijn sorg te draegen voor het repareeren en onderhouden van de Regtkaemer tot aen de solder" daarvoor ontving hij het genot van diezelfde kamer wanneer deze niet in gebruik was . Artikel 8 zegt dat hij parochieaccijns moest betalen voor zijn huis "De Swaene" en het gekochte parochiehuis. Ook in latere koopaktes wordt bevestigd dat de regtkamer tot aan de zolder , benevens de twee stenen naast de voordeur eigendom waren van de gemeente . Dit in verband met de schadeclaim bij de Zierikzeesche Brandwaarborg Mij. Jan de Jonge (arbeider) had een herberg gekocht van Levinus Dieleman een woonhuis met schuurtje staande aan de achterweg, zijnde de Dorpsherberg of het Gemeentehuis, sektie C, nr. 450. Noord de straat, zuid de achterweg en oost Jan Traas, tuin C 441. De som was f 1.600 op 7 november 1871.

Bijzonderheden

Adres

Slotstraat 50, 4435 AP Baarland.

Externe links

Bronnen