Goes Dronk

De Wijngaertrancke

 

De Wijngaertrancke

Wijngaardstraat 10
4461 DC Goes

 

Een herberg die van ca. 1600 tot 1620 gevestigd was aan de Wijngaardstraat 10 te Goes.

Geschiedenis

1608
Mattheus Jansz

Mattheus Jansz is in 1608 herbergier in de Wijngaertrancke Wijngaardstraat 10 in Goes - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

1.14 Liquidatie geschillen Jacob Turck en Simon pasteibakker. Compareerde Cornelis Fransz vander Straten, stadbode, oud 58 jaar, en sr. Pieter Cornelisz Mathysz, oud 36 jaar hebben verklaard op verzoek van Jacob Dirricxsz Turck, "dat zyluiden deponenten ende Requirant in desen ende Symon Andriesz pasteybacker, nu op desen 10en der jegenwoordigher maent october 1608, t'samen in compaignie ten huysse en de herberge genaemt De Boone, vergadert zijnde omme van alle pretensien die den voorseiden Requirant ende Symon Adriaensz voorseid met malcanderen vuytstaende hadden te Liquideren ende vereffenen, Ghelijck sylieden comparanten verclaren mits desen dat de voorseide parthyen eyntelinghe van alle tgunt tusschen henlieden was openstaende deur tusschen spreken van henlieden deponenten zijn veraccordeert, vereffent, geliquideert, verdragen ende van alles tot alles overcomen naer formen ende manieren naervolgende. Te weten dat den voorseide Jacob Dirricxsz Turck aenden voorseiden Symon Andriesz zoude geven ende vuytreyken ofte aen Jaques Denijs, brouwer in De Weerelt binnen deser stadt, betalen soude van drye ponden groten vlaems ende aen voorseide Symon Andrieszoons huysvrouwe een amirault rinck tot een schoonicheyt boven alle twelcke den voorseide Jacob Dirricxsz gehouden is met den voorseiden Symon Andriesz te houden den derdenpart in de helft van de impost vande rentieren? die den voorseide Symon Andriesz met Willem Willems over het wintersaysoen geexperieert ultima marty 1608 tsaemen gepacht hadden". Zij hebben elkaar toegedronken en elkaar de hand gegeven. Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en herberge genaamd De Wijngaertrancke, ter presentie van sr. Pauwels Jacobsz Braenguendyck en Matheus Jansz als getuigen. Oktober 1608.

1.17 Verklaring op verzoek van Maerten Antheunisz Bruyne. Compareerde Damis Pietersz, oud 45 jaar, en Jacques vande Meere, oud 44 jaar, inwoners en burgers van Goes, en hebben op verzoek van Maerten Antheunisz Bruyne, mede schipper, inwoner en burger van Goes, verklaard dat zij Dinsdag l.l. 14 October, "gecomen zyn in tbierdragers huysken binnen deser voorseide stadt, met noch andere personen, Ende vorts daernaer is den Requirant ende Mattheus Jansz in de Wyngaertrancke mede inne gecomen en binnen wesende verclaerden zijlieden deponenten gehoort te hebben dat den Requirant jegens Mattheus Jansz voorseid (hem bij de mouwe nemende) zeyde Wel Chillis wat secht ghy nu is daer niet een halff vat Pharo, waerop bij den voorseide Mattheus Jansz geantwoort synde, iaet Maertken quaynete, daerop den voorseide requirant antwoorde Wel wat let u Theeusken faro, den voorseide Mattheus Jansz replicerende ende seggende Jae wel ic brengt u Maertken quaynete, Waer naer eenen Adriaen Jansz beenhouwer antwoorde, wel kent ghy de man soo weet ic meede dat hy quanete heet. Daerop den Requirant met gramschap onsteken wordende antwoorde, wel wat gebreect ulieden wat hebbe ic u ontquaneet ic ben den borger niet eeren alsoo wel als ghylieden, ic soude u beyde wel voor u cop smyten ende naer langhe en vele woorden die tusschen de voorseide parthyen gavallen ende by henlieden deponenten niet ont houden zynde, verclaeren zylieden deponenten gehoort te hebben dat den Requirant jegens den voorseiden Mattheus Jansz zeyde wat wilt ghy schrobber zeggende u vaer is gehangen wie weet hoet noch met u gaen zal. Den voornoemden Mattheus Jansz daerop vuytten huysse gaende, heeft den voorseide Requirant gesecht: wel aen maets, Laet ons nu eens om drincken, myn moet is gecoelt. Eyndende hyer mede zylieden deponenten haere dispositie". Aldus gedaan binnen de stad Goes ten huize en herberg genaamd "t'gesaechde wagenschot", ter presentie van Jan Heyndricxsz Schailledecker ende Cornelis Pietersz schipper, inwoners en burgers van Goes. Oktober 1608.

www.chielsmallegange.nl/notaris_levendale.html

Adres

Wijngaarstraat 10 4461 DC Goes.

Externe links

Bronnen