Goes Dronk

Den Bonten Osse

 

Den Bonten Osse

Sint Jacobstraat 17
4461 BA Goes

 

Een herberg die van ca. 1590 tot ca. 1610 gevestigd was aan de Sint Jacobstraat 17 te Goes.

Geschiedenis

1599
Alexander Schotsman

In 1599 is Alexander Schotsman waard in herberg Den Bonten Osse aan de Sint Jacobstraat 17 in Goes - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

1.210 Geen levering koolzaad. Protest Compareerde Jan de Molre coopman binnen der Stadt Utrecht, verhaeldende hoewel Willem Gerritsen ooc coopman binnen Utrecht hem verzocht heeft den nombre van 150 viertelen Coolsaets quatertroij te leveren. Is in gebreke gebleven. Aldus ter presentie van Arent Jansz houtcooper en Rogier Vrijese boeckvercooper, inwoners van Goes als getuigen. Des anderen daeghs is de notaris gegaan naar Xander Schotsman in den Bonten Os, daer mij geseijt werde dat Wilem Gerritsz voorseit gelogeert hadde. Dwelcken weerdt mij zeijde datter wel een coopman van Utrecht was gelogeert geweest, wijens naem hij vergeten hadde, dan dat denzelven al ghisteren was vertrocken. Augustus 1599.

1.406 Accoord Cornelis Henricxsz Lick en Charles de Prato. Accoordt oft coop van de toelatinghe van een serviteijt van water oft gote te moghen ende moeten leijden Zijn gecompareerd Cornelis Henricxsz Lick ter eenre ende Charles de Prato ter anderen zijden, beide poorters van Goes, zijn gheaccordeert dat Cornelis (midts zeeckere somme van penninghen dwelcke hij bekent bij desen in gereeden getelden ghelde ontfanghen te hebben en wel vernoecht te zijne), vercocht of toegelaten heeft etc. dat Charles als proprietaris van den huijse genaemt Den Bonten Osse, staende in den Aermenhoeck, zal moghen doen legghen een servituijt van waterloop, gote oft rijole om des voorseides huijs ende erfve water oft vuijlicheijt te leijden ende lozen tot 18 voeten (meer oft min tot scoopers gerijefde) Ende om dijer oorzaecken dat Charles in zijn thuijn oft heijninghe zal moghen stellen een deurken om dezelve ghote, rijole oft pompe te doen zuijveren ende claeren, zoo menichmael den inwoonder vanden voorseide huijse beliefven zal. Aldus ten huijse van De Bonte Osse, ter presentie van Alexander Schotsman weerdt aldaer ende Jan Jansz Craemer, beijde inwoonders van Goes als getuigen. December 1600

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Sint Jacobstraat 17 4461 BA Goes

Externe links

Bronnen