Goes Dronk

Den Bruynvisch

 

Den Bruynvisch

Grote Kade 10
4461 BE Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1620 gevestigd was aan de Grote Kade 10 te Goes - een voorloper van De Roode Leeuw.

Geschiedenis

1588
IJsebrandts Franssen en Maijken Jansdochter

In 1588 zijn IJsebrandts Franssen en Maijken Jansdochter waard en waardin in de herberg Den Bruynvisch aan de Grote Kade 10 in Goes

1601
Jan Gillisz

In 1601 is Jan Gillisz waard in Den Bruynvisch.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.37 Verklaring Maijken Jansdr41 (Type acte:) attestatie Comp. Maijken Jansdochter huijsvrouwe IJsebrandts Franssen weerdt in de bruijnvisch, oudt ontrent 36 jaeren ende IJeman Huijghenssen desselfs IJsebrandts schippersknecht, oudt ontrent 23 jaeren, poorters van Goes. Hebben verklaard ten verzoeke van Ottho Cornelissen wonende te Vianen, nom. zijn zoon Floris schipper tot Culenburgh, Dat geleden 8 ofte 10 daeghen voor Sinte Martinsmisse laestleden onbegrepen den juijsten dagh, Naerdijen Simon Henricxsen backer, poorter deser voors. stede, aen haer comparante thaeren herberghen versocht hadde ‘t contract aldaer berustende van zeecker coop van haveren tusschen den voors. Simon en des requirants voorn. sone eertijdts gedaen, ende zij comparante (haer man ende knecht absent zijnde) gheantwoordt hadde dat zij tselve niet en wiste te vinden. Dat den zelven Simon des anderen daeghs andermael afgeheijscht heeft etc. etc. Heeft Simon gevraagd om het contract te mogen hebben, en aangezien de waardin dit niet wilde toestaan, of hij het dan mocht lezen. Dat mocht, maar na lezing heeft hij het in zijn zak gestoken. Gedaen te Goes, 1-7-1588 in de genoemde herberg, ter presentie van Cornelis Jacobssen in de swarte leuwe ende Cornelis Adriaensz Fontaine, beijde schippers en poorters van Goes.

1.450 Verklaring Pieter Pieters Emmericx over het dreigen van Lievin van Cats512 (Type acte:) attestatie Compareerde Pieter Pietersz Emmericx, oudt ontrent 44 jaeren, inwoonder der prochien van Capelle, heeft verklaard ten verzoeke van Mr.Jacob Witte als super intendant over de wachten van desen eijlande, warachtich te zijne dat nu onlancx op maendagh naer beloken Paeschen513 , twelck was den laetsten aprilis ontrent 8 uren voor noene, als hij comparant quamp geghaen vuijten dorpe van Capelle naer zijn huijs, ontrent die dreve van Jkhr. Willem van Cats, hem int gemoet gecomen es Jr. Lievin van Cats d’welcke hij comparant goeden dagh segghende: heeft den zelven Jr.Lievin hem afgevraeght waerom hij comparant hem dede mede waecken: Daerop hij comparant zegghende dat hij tselve niet en dede dan dattet hem als capiteijn van ’t vendel aldaer van den overichte zulcx belast was, ende volghende ordinantien, hij Jr. Lievin terstont zeijde: Ick zal U eens vraeghen ende achterwaerts deijsende hijef zijn stock (zijnde eenen groenen clippel van waterwillighen van de lenghte van j tuijnstaeck) oppe, om zo ’t scheen hem comparant te slaene Maer hij comparant tselve aenmerckende ende zegghende: zoudt ghij mij vaeghen, es hem ingeschoten ende heeft hem gegrepen boven bij sijn wambaix, zulcx dat zij beijde tsaemen achterwaerts deijnsende Den voorseiden Jr. Lievin in de dulfve gevallen es, met t’hooft in den grondt ende die beenen in de lucht. Dan zoo hij comparant sagh dat hij zijn hooft wederom op hijeff es van daer voorts nae zijn huijs geghaen, laatende hem ligghen; hiermede zijn verclaeringhe sluijtende etc. Aldus ter presentie van Jan Gillisz in den bruijnvisch ende Hubrecht Jansz stadtbode. Mei 1601.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Grote Kade 10 4461 BE Goes.

Externe links

Bronnen