Goes Dronk

Die Fortuyne

 

Die Fortuyne

Beestenmarkt 14
4461 CT Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Beestenmarkt 14 te Goes - een voorloper van Noorweghe, Het Fortuyn, De Ganze en De Lachende Koe.

Geschiedenis

1580
Frans Franssen van den Berghe en Inghelken Pietersdochter Jans

Rond 1580 is Frans Franssen van den Berghe waard in herberg Die Fortuyne aan de Beestenmarkt 14 in Goes - hij wordt in 1585 opgevolgd door waardin Inghelken Pietersdochter Jans.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.21 Attestatie op verzoek van Willem Jans ijsercraemer24 (Type acte:) attestatie van vier getuijghen Verklaring ten verzoeke van: Willem Janssen ijsercraemer, inwoonder van Goes, etc. in den eersten Joris Bucquet poorter van Goes, oudt ontrent 38 jaeren, affirmeert etc. dat hij een maand geleden in de herberg Die Fortuijne te Goes geweest is, daer vergaedert waeren Frans Franssen van den Berghe ende den voors. requirant, ... ende den voors. Frans aen den requirant geveijlt heeft zijn saetcoecken ende onder anderen woorden lof ende gebodt vraeghde Frans hoeveel coecken gheve ic u voor een hondert spaeden? Daer op zij beijde naer de voors. handtslaeghen hij Frans insisterende ende de handt van Willem vuijt haelende ten laetsten gheaccordeert zijn op twee duijsent coecken te weten een duijsent lijnsaet coecken ende een duijsent raepcoecken. Daerna eenighe droncken gedroncken hebbende heeft hij Frans den requirant gevraeght naer alsulcken saet als hij bij hem hadde twelcke hij Willem lovende voor 15 schellingen den viertel heeft Frans naer vele diversche woorden ende palmslaeghen geboden vier guldens. Ende daer nae noch 2 oft 3 maels gedroncken hebbende heeft Frans wederom gevraeght Wildij mij dat saet laeten? Daerop hij Willem vraeghde Wat hebdij mij geboden? Hij Frans seijde 12 schellingen 8 grooten wildijt mij daer voren laten? Ende eijndelijck verclaert hij deposant dat die coopmanschap daer op toegeghaen es. D'welcke hij deposant aenmerckende ende hem vrempt dunckende met een crijtken den prijs voor aende schouwe schreef Om daer van beter memorie te hebben ende den voors. Willem (den welcken hij deposant daer vuijt jugeerde dronckigh te zijne) daer af des anderen daeghs te onderrichten. Boven dijen heeft den voorn. Frans al gevordert meer coopmanschappen metten voors. Willem te doene, als van 6 (duijsent) coecken etc. etc. Anthonij Janssen geboren van Antwerpen ende nu woonachtigh binnen Haerlem, oudt ontrent 27 jaeren, attesteert etc. dat hij ten zelven daeghe (twelcke hem dunckt geweest te zijne donderdagh naer die couwemaert laestleden onbegrepen) als Frans de molenaer voornoemt die coopmanschappen jeghens den voors. Willem des avents daer naer dede (zoo hij deposant des anderen daeghs hoorde van smorghens ten seven uren int geselschap geweest es af ende aen ghaende Daer Willem requirant voorseid continuelijck engels bier gedroncken heeft binnen die herberghen genaempt het truweelken tot ontrent den avondt alst begonst doncker te worden, soo dat hij deposant gesien heeft Dat den voormelden requirant wel hoogh gedroncken was. ende es dieminute bijden deposant onderteeckent aldus Antoni Janssen. Jacomijne Goossens weduwe, weerdinne inde voorn. herberghe geheeten het truweelken, verclaert etc. dat hij Engels bier gedronken had en dat hij Willem wel bij drancke was. Mr. Marinus Joost zone Haesdonck chirurgijn Goes, oudt ontrent 27 jaeren verclaert ende attesteert alsvoren dat hij deposant wonende ten huijse van Frans de Molenaere voorn. hoorende dat hij requirant voors. (binnen den zelven huijse ooc wonende) diversche woorden maeckte met Frans ende dat ter oirzaecken van questieuse coopmanschappen die zij onderlinghe onlancx gedaen hadden, onder andere harde woorden hij requirant seijde jeghens Frans Als ick dronkigh was wiste ghij mij wel te haelen ende vervolghen om coopmancschappe aente ghaen, maer nu dat ic nuchteren ben en begheerdijt met mij niet af te maken oft bij mij te wesen. Waerop hij deposant affirmeert expresselijck gehoordt te hebben dat Frans voormeldt alsdoen antwoordede Dunckt u dat ghij bedroghen zijt ende dat ijemandt segghen can 23 Heeft kennelijk geen nieuwe erfgenaam benoemd dat ghij dronckigh waert, Ick ontslae u vande coopmanschappe ende schelde u quijte. Daer op den requirant repliceerde Dat hebbe ic goet te doen blijcken, etc, gedaen ter herberghe genaempt het Truweelken ter presentie van Coenraed Stael ende Laureijs Baddijn, inwoners van Goes. 11-4 1588 2.103 Verkoop coolsaets111 (Type acte:) attestatie Comp. Pieter Cornelisz in de iij haringhen ende Inghelken Pietersdochter Jans huijsvrouwe, waerdinne in de fortuijne binnen deser stede van der Goes, hebben ten versoecke van Job Cornelis Paeschs zone van H'Iersicken, verclaert etc. dat hij vier of vijf weken geleden in haar herberg, daer vergadert waeren den voorseiden Job ende Frans de Meulenaer. Alwaer zij hebben gehoort ende gesien dat ontrent den avondt, Frans opgeworpen heeft Offer gheen coopmanschappe te doene en was, Daerop Job zeijde Ick hebbe wel aen uwen cant geweest, maer ic en wil met u niet meer te doene hebben. Daer onder andere woorden heeft Frans gevraeght naer een hoet coolsaets, segghende cont ghij u goet niet diet genoegh lonen. Soo dat Job zijn handt vuijtsteeckende loofde den viertel voor zeeckeren prijs, te weten om 15 sch.gr. zoo hij deposant meent, maer zij deposante en heeft den prijs niet onthouden. Daerop den voorseiden Frans terstont thoeslaende seijde, tes vercocht. Nu hebbic u alreede wederom vast. Dan ick seijde dese oft diergelijcke woorden: isser lijfcoop besproken. Ic sal dien selfs betalen ende de coopmanschappe weder te buyten ghaen ende propoosten. Verclaeren voorts zij deposanten dat Job ten zelven tijde al boven maeten metten dranck bevanghen was. Dat ooc des anderen daeghs hij vanden voorseiden coopmanschappe ende tgeleagh betaelt heeft. Te Goes binnen der voorseiden herberghen, ter presentie van Pieter Cornelisz ter Heernisse ende Balthen Rochus, cleermaker. 19-4-1589

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Beestenmarkt 14 4461 CT Goes.

Externe links

Bronnen