Goes Dronk

De Meebaele

 

De Meebaele

Lange Vorststraat 92
4461 JR Goes

 

Een herberg die van ca. 1590 tot ca. 1610 gevestigd was aan de Lange Vorststraat 92 te Goes - een voorloper van De Drij Meebalen.

Geschiedenis

1596
Laureijs Adriaensz en Hieronimus van den Kerckhoven

In 1596 is Laureijs Adriaensz waard in herberg De Meebaele aan de Lange Vorststraat 92 in Goes. Drie jaar later is Hieronimus van den Kerckhoven waard in de Meebaele - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

1.249 Genealogie Foort Andriess. Barthel Willouts oudt 81 jr. poorter van Goes, Germaen Foortssen ende Joachim. Verklaring ten verzoeke van Pieter Cornelis Schuijle, Hubrecht Janssen van Oosten ende Laureijs Anthonis zone Hebben wel gekendt Foort Andriessen die als hij leefde was wonende in de Maelcote onder die prochie van Wemeldinghe ende geweest es Vader van Jan Foortss wijlen dijcgraeve van bewester IJersicke nu onlanghs overleden. Dat hij geen kinderen naegelaeten heeft. Dat zij luijden alle drije ooc zeer wel gekent hebben Willemijne Andriesdr die desselvs Foort zuster es geweest van geheelen wettighen bedde, van eenen vader ende moeder. Dat zij deposanten te weten Barthel ende Maene voornoemt ooc wel weten Dat Andries des voorn. Foorts en Willemijns vader naer hunne moeders overlijden getrouwt heeft een andere huijsvrouw ende bij haer geprocreert heeft drije kinderen naemlijck Cornelis, Jacob en Lijsbeth Dewelcke drije zij deposanten alle beijde wel gekendt hebben Dan Joachim en heeft die niet gekent Doch wel hooren zegghen dat Foort voornoemt noch zulcke twee broeders en eene zuster van een halfve bedde gehadt heeft, maer dat Willemijne zijnen zusters van den geheelen bedde was. Verclaeren voorts zij deposanten alle drije Datte voornoemde Willemijne Andriesdr bij Pieter Adriaens haeren man geprocreert heeft, ende vuijterlijck naergelaeten heeft twee sonen Jaspar Pierss ende Cornelis Pierss ende van hem zijn twee weesen ende Pieter Cornelisz Schuijle, requirant in desen met Cornelis aijn zusters. Voorts dat van den voorseijde Cornelis Andriess getrwout met Aeghte Iacobsdr afgecomen es Marinus en Lijnken Ende dat Marinus Cornelisse bij Tanneken Adriaensdr naegelaten heeft zeven kinderen, Cornelis, Adriaen, Maijken, Jacob, Samuel, Pieter ende Lijnken Marinus zonen ende dochters. Ende van Lijnken Cornelisdr getrouwt met Laureijs Antheunissen, requiquirant in dezen naegebleven zijn neghen kinderen namelijck, Anthonis, Cornelis, Petronelle, Cornelia, Jacob, Maijken, Bouwen, Lijsbeth ende Marinus Laureijs zonen en dochters. Dat van Jacob Andriessen voorseijt getrouwt met Emme oft Emmerentia afgecomen es een dochter gent.Janneken die bij Pieter Adrijaens, haeren man haegelaten heeft eenen dochter Neelken Piers. Item dat Lijsbeth des voornoemde Andriesdr getrouwt zijnde met Hubrecht Janss Huijssen naergebleven es een Janneken Hubrechts die nu getrouwt is met Hubrecht Janss van Oosten, schoutteth van Sr.Aerskercke, requirant voornoemt. Redenen van wetenschap. Want hij Barthel zelfs getrouwt heeft gehadt die voornoemde Aechte Jacobbsdr die alsdoen weduwe was van Cornelis Andriess voorsseijt. Ende zulcx menichmael mette voornoemde Foort, Willemijne, Cornelis, Jacob en Lijsbeth (alle Andries voorsseijde kinderen) verkeert heeft, zoo binnen Wemeldinghe, Cattendijcke, Capelle en elders. Ende hij Maene Foorts, want hij een inboorlingh es in Wemeldinghe en de aldaer gewoont heeft tot dat hij ontrent 47 jr. was. Joachim (zoals in vorige acte). Aldus ter presentie van Laureijs Adriaenss, weerdt in de meebaele en Jan Heijne steroeper, poorters. Oktober 1596.

1.410 Testament Catharins Sr. Wouter Jacobs. Testament van een vrouw zijeck ende zwaer met kinde zijnde. Obiit int kinderbedde 20 dec. 97 In den naem ons Heeren Amen. Comp. Catharina Sr. Wouters Jacobs dochtere huijsvrouwe Laureijs Adriaensz poorters. Legateert aen man kleding etc en een stuck land 3 gem. min een quartier in ’s Heer Hendricxkinderen mette bezaijde groen terwe note daerop te velde ligghende. Erfgenaemen Lowijs, Henric, Maijken ende Susanne. Heeft al wetens en willens voorbij gheghaen Jacques en Sara haer broeder en zuster Die zij gansch vuijtsluijt ende onterft Niet willende dat zijlieden part of deel hebben Omdat zijlieden hun onthouden in plaetsen die jeghens dese landen parthije houde ende oorloghe voeren Laetende alleen aen elcx van haer beijden een pondt vlaems eens tot een memorie. Aldus ter Goes t’haeren herberghe in de Meebaele ter presentie van Macharis Martinsz en Jan Corneliss Mazuer, poorters.

1.199 Transport gedeelte erfenis door Jacob Adriaens Smallegange226 (Type acte:) transport van een portie in een herediteijt Compareert Jacob Adriaens Smallegange poorter van Goes naedemael Susanna zijn huijsvrouw (wiens moeder was Maijken, dochter van Cornelia van Baele geprocreert) erfgenaeme in de herediteijt Marinus Simonss zoo in haere gedeelte met haere broeders ende als geinstitueerde erfgenaeme van Baldina wijlen haer zuster etc. heeft getransporteert aan David Jacobs sijnen couzijn ende mede erfgenaem vooraf een gedeelte van d’ander zijde in dezelve herediteijt het voors gedeelte t’welcke zijn huijsvrouw van haers voorn moeder moederszijde, beneffens haer broeders etc. Ter presentie van Hieronimus van den Kerckhoven weerdt inde Meebaele en Cornelis Leenaerds van de Welle schoenmaker, inwoonders van Goes. Juli 1599.


Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Lange Vorststraat 92 4461 JR Goes.

Externe links

Bronnen