Goes Dronk

De Meerminne

 

De Meerminne

Grote Kade 32
4461 BE Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1805 gevestigd was aan de Grote Kade 32 te Goes - een voorloper van Stoomboot Veerhuis, De Nieuwe Beurs en Het Witte Huis.

Geschiedenis

1588
Schobbe Pieters

In 1588, maar wellicht eerder, is Schobbe Pieters waard in herberg de Meerminne aan de Grote Kade 32 in Goes.

1709
Adriaan Claasse

Adriaan Claasse uit Kruiningen komt in augustus 1709 in "de herberg 'de Meerminne', staande op de hoek aan de oostzijde van de haven, Grote Kade nummer 32."

1718
Pieter Bosdijk en Jan Bosdijk

In 1718 "mag Pieter Bosdijk in de herberg 'De Meerminne' bier, brandewijn, jenever en andere gedestilleerde wateren schenken." Jan Bosdijk (zat later in De Salm) krijgt in 125 vergunning "tot het uitoefenen van de tappersnering in het door hem gekochte huis 'de Meerminne' op de Grote Kade nummer 32" - wellicht was hij een zoon van Pieter Bosdijk.

1749
Jacobus de Wolf

Jacobus de Wolf krijgt in 1749 toestemming om in de herberg 'de Meerminne' aan de Grote Kade nummer 32 de tappersnering te doen.

1751
Pieter Westdorp

Pieter Westdorp zit in 1751 in de Meerminne.

1757
Jan Blom

In 1757 zit Jan Blom in herberg de Meerminne - Blom zit later in De Groene Jager.

1761
G. van Wijtvliet

In 1761 krijgt G. van Wijtvliet vergunning "voor het houden van kroeg in het huis ‘De Meermin’ op de Kaai."


1785
Pieter Molhoek

In 1785 koopt Pieter Molhoek uit Capelle "het huis ‘de Meermin’ op de Grote Kade en mag daarin herberg houden. Hier is in vorige tijd de tappersnering lange jaren gedaan. Hij wil van ’de Meermin’ nu een herberg maken."

1794
Pieter van Waarde

Pieter van Waarde is in 1794 herbergier in de Meerminne.

1803
Jan Verlorenkost

Jan Verlorenkost mag in het door hem gekochte huis ‘de Meermin’ aan de westzijde van de Grote Kaai de herbergiernering uitoefenen.


Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

  • 2.111 Contract levering bier120 (Type acte:) contract ende accoord van een biersteecker Comp. Michiel Michielss Horen, poorter van Goes, ter eenre en Aernouldt de Hont, schipper van Delft, ter andere zijde, veraccordeerd als dat Michiel voors. biersteecker zijn zal van alsulcken bieren als Aernouldt hier ter Goes brenghen zal, volgen voorwaarden. Gedaan in de herberg die Meerminne, ter presentie van Schobbelandt Pieters, weerdt aldaer ende Marinus Anthonisz Vocxen, panneboeter, beijde geboren te Romerswalle, nu won. te Goes. 120 RAZE 2039, fol 86, 2-5-1589

2.207 Verklaring Scobbelandt Pieters en Anthonis Vocxen221 (Type acte:) attestatie Comp. Scobbelandt Pieterssone ende Marinus Anthonis Vocxen panneboeter, beijde geboren van Romerswalle ende nu inwoners Goes, verklaring t.b.v. Geerdt Andriessone inwoonder Scherpenisse. Scobbelandt ca. 61 jr. verklaart: Dan inden jaere 1588 ontrent baefsmisse, als vele vande landtluijden vuijt ‘t eijlant vander tolen verloopen waeren, Sonder den juijsten dagh onthouden te hebben, tsijnder herberghen gecomen es den voorseide requirant souckende zijnen pachter, die zijn hoefve verlaeten hadde, Ende bij den zelven Die een gemeen Jongh man was met niet veel baerdts, sonder zijnen naem onthouden hebbende gecomen zijnde, heeft gesien ende gehoort dat zij beijde van als gerekent hebben, Jae dat hij deposant de zelve vereffinghe heeft helpen scrijven, maken ende aftrecken. soo dat den voormelden pachter een groote somme ten achter was, tot tseventich ponden grooten oft meer, Ende dat zij ten laetsten (zoo den pachter niet te geven en hadde) veraccordeerden in voughen dat den voornoemde meester overnam alle ‘t landt ende die vruchten te velde, hoij ende stroo inder schuijren, jae totte waeghens, carren, ploeghen ende egghen Die welcke alle sonderlinghe getaxeert werden ende niet vuijtgesteken. ende dat den pachter nocht ten achter bleeff zeecker somme, die hij deposant niet en heeft onthouden. Marinus Panneboeter, oud ontrent 40 jaeren, verclaert als voren dat hij ter herberghen des voorseide Schobbelants genaempt die meerminne int geselschap quam, etc. Te Goes ten huyse van Schobbe voornoemt, ter presentie van Jan Jacobssen Bijle en Willem Bouwenssen schipper, beijde inwoonders van Goes. 221 RAZE 2039, fol 159, 3-7-1590


Schobbe Pieters, waard in de herberg "de Meerminne" aan de oostzijde van de haven te Goes, ook bekend als Schobbeland, begraven 31.03.1602 in Goes. 2.207 Verklaring Scobbelandt Pieters en Anthonis Vocxen221 (Type acte:) attestatie Comp. Scobbelandt Pieterssone ende Marinus Anthonis Vocxen panneboeter, beijde geboren van Romerswalle ende nu inwoners Goes, verklaring t.b.v. Geerdt Andriessone inwoonder Scherpenisse. Scobbelandt ca. 61 jr. verklaart: Dan inden jaere 1588 ontrent baefsmisse, als vele vande landtluijden vuijt ‘t eijlant vander tolen verloopen waeren, Sonder den juijsten dagh onthouden te hebben, tsijnder herberghen gecomen es den voorseide requirant souckende zijnen pachter, die zijn hoefve verlaeten hadde, Ende bij den zelven Die een gemeen Jongh man was met niet veel baerdts, sonder zijnen naem onthouden hebbende gecomen zijnde, heeft gesien ende gehoort dat zij beijde van als gerekent hebben, Jae dat hij deposant de zelve vereffinghe heeft helpen scrijven, maken ende aftrecken. soo dat den voormelden pachter een groote somme ten achter was, tot tseventich ponden grooten oft meer, Ende dat zij ten laetsten (zoo den pachter niet te geven en hadde) veraccordeerden in voughen dat den voornoemde meester overnam alle ‘t landt ende die vruchten te velde, hoij ende stroo inder schuijren, jae totte waeghens, carren, ploeghen ende egghen Die welcke alle sonderlinghe getaxeert werden ende niet vuijtgesteken. ende dat den pachter nocht ten achter bleeff zeecker somme, die hij deposant niet en heeft onthouden. Marinus Panneboeter, oud ontrent 40 jaeren, verclaert als voren dat hij ter herberghen des voorseide Schobbelants genaempt die meerminne int geselschap quam, etc. Te Goes ten huyse van Schobbe voornoemt, ter presentie van Jan Jacobssen Bijle en Willem Bouwenssen schipper, beijde inwoonders van Goes.

2.2 Testament Schobbelandt Pieters2 (Type acte:) testament (In de marge:) Schobbe es eerst overleden. Wijvene es daernae andermael getrouwt als int Prothocol E pag. 229 (In de marge:) Gillis Janssen Pluijm alias come Gillis oft Vaer overleedt subitelijck 20 feb. 89 Comp. Schobbelandt Pieters zone met Genovefa geheeten Wijvene Quirijns den Oudenhals dochter, geboren ende eertijdts inwonende poorters binnen der stadt van Romerswalle, nu te Goes, beijde gesondt etc. Legateren Pietere haeren joncxsten zone 100 guldens voren vuijte, etc, gedaen te haeren comparanten herberghe geheeten de meerminne aen d'oostzijde vander haven, ter presentie van Gillis Janssen Pluijm ende Sacop... sen Janssen, poorters van Goes. Bron: Pieter van Levendale destijds notaris in Bergen op Zoom.

  • Begin 1703 geeft het notulenboek een doorkijkje in de samenkomsten van de burgerwacht in herberg 'de Meerminne' en de schutterij van de Handboog. In januari betoogt Blaas Geijthoorn, 'dat hij op de 27e december 1702 als adelborst onder de burgerluitenant Ketelaar beneffens zijn mede adelborsten in de Herberg 'De Meerminne' op de maaltijd der gevallene boeten bij den anderen sijnde, sig aldaar omtrent de middernacht in een sijkamerken heeft te bed begeven, niet meer in staat zijnde om het aanwezende geselschap of sichzelf enige de minste vrolijkheid toe te brengen; dat hij tot dien stond jegens niemand van 't college nog enig het minste verschil ofte woorden heeft gehad; dat daarop sommige confraters waren gekomen voor zijn bed, denselve trekkende en stotende, soo dat hij daar door eijndelijk was genoodzaakt geweest op te staan en alsoo de suppliant zijn hoed doenmaals vermiste en dien van 't college verzoekende, niet weder en krege; dat hij, beschonken, daarover is uitgevaren in zeer harde bejegeningen en sig te buijten gegaan; dat de suppliant door dese gehoudene conduijte sig verlegen vond'. Hij mag over het voorgevallene accorderen met de baljuw.

In augustus 1709 verwerft Adriaan Claasse uit Kruiningen de herberg 'de Meerminne', staande op de hoek aan de oostzijde van de haven, Grote Kade nummer 32. Hij krijgt vergunning daar de tappersnering te doen. Vanaf 1718 mag Pieter Bosdijk in de herberg 'De Meerminne' bier, brandewijn, jenever en andere gedestilleerde wateren schenken. In 1725 krijgt Jan Bosdijk vergunning tot het uitoefenen van de tappersnering in het door hem gekochte huis 'de Meerminne' op de Grote Kade nummer 32. In dit huis is vele jaren achtereen de tappersnering gedaan. Jacobus de Wolf krijgt in 1749 toestemming om in de herberg 'de Meerminne' aan de Grote Kade nummer 32 de tappersnering te doen. Pieter Westdorp mag anno 1751 in het huis 'de Meerminne' een tappersnering uitoefenen. Vanaf 1757 komt er in het huis 'de Meerminne' aan de Grote Kade nummer 32 een herberg. Jan Blom krijgt vergunning om in dat huis, waarin voorheen de tappersnering is gedaan, herberg te houden. Pieter Molhoek uit Capelle koopt in 1785 het huis ‘de Meermin’ op de Grote Kade en mag daarin herberg houden. Hier is in vorige tijd de tappersnering lange jaren gedaan. Hij wil van ’de Meermin’ nu een herberg maken. Pieter van Waarde mag in 1794 in het door hem gekochte pand ‘de Meermin’ op de Grote kade nummer 32 de tappersnering, die lange jaren in dat huis is uitgeoefend, voort te zetten. In 1803 mag Jan Verlorenkost in het door hem gekochte huis ‘de Meermin’ aan de westzijde van de Grote Kaai de herbergiernering uitoefenen. Bron: http://www.historievangoes.nl

Adres

Grote Kade 32 4461 BE Goes.

Externe links

Bronnen

  • Foto's: Denny Wilde