Goes Dronk

De Vier Heemskinderen

 

De Vier Heemskinderen

Grote Markt 20
4461 AJ Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. gevestigd is aan de Grote Markt 20 te Goes - een voorloper van De Pompe.

Geschiedenis

1584
Lijsken Diricx

In 1584 is Lijsken Diricx waardin in herberg de Vier Heemskinderen aan de Grote Markt 20 in Goes

1599
Jan Brouckardt

Jan Brouckardt is in 1599 waard in de Vier Heemskinderen - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

20.152 Verklaring voor de vrouw van een ruiter van de blaucocx. Op 7 september 1584 hebben een aantal personen een verklaring afgelegd op verzoek van Anne (besonhe?) vrouw van een ruiter van blaucocx?, liggende in garnizoen in Antwerpen. Pauwels Bueckelaer, inwoner van Goes, oud omtrent 38 jaar, verklaarde dat in de afgelopen jaarmarkt in zijn huis vier of vijf nachten gelogeerd had Pieter Harinckman van Zierikzee. “Ende was den zelven gecleet met een wambuijs gecoluert ende met goude passement ende knoppen geborduijrt. Dan hoe zijn broeck was en weet hij niet, want hij Pieter daer een trecsel over hadde. Heeft oock hij deposant gezijen dat hij een bant van een hoet bij hem hadde. Ende es denselven Pieter hem deposant schuldigh gebleven de somma van 14? schellingen groten vlaams, twelck hij deposant gewaer werdende dat de voormelde Pieter in de vierheemskinderen te pande gelaeten hadde een zilveren belle, heeft hij deposant dezelve belle oick doen arresteren voor de voorseide somme”. Aldus verklaard ter presentie van Mr. Joos Persoons en Adriaen Zorgeloose cuijper, inwoners van Goes. Is ook gecompareerd Lijsken Diricx, gemelde waardin in de Vier Heemskinderen. Zij verklaarde dat tijdens de genoemde jaarmarkt bij haar gedronken had iemand die Pieter de Logenaere van Zierikzee genoemd werd, waarvan zij zijn echte naam niet kende. Er waren ook andere vreemden aanwezig. Toen zij overeengekomen waren dat Pieter het gelag zou betalen, bleek hij geen geld te hebben. Pieter heeft haar toen op 7 septemeber 1584 een zilveren bel als onderpand gegeven voor de somma van 16 schellingen 6 groten vlaems. Ook zij wist te vertellen dat Pieter gekleed was in een wambuis, geboord met gouden passement en had een kraag bij zich met “langhe lobben”. (of bobben?). Haar verklaring werd afgelegd in aanwezigheid van Mr. Jacob Potegors en Balten de Cuper, inwoners van Goes.

1.227 Verklaring Cornelis Franss van der Strate. Compareerde Cornelis Fransz van der Straeten, oudt ontrent 50 jaeren, gezworen stadtbode van Goes, heeft ten verzoeke van Jacob Adriaensz Smalleganghe, poorter van Goes, verclaert warachtigh te zijne ende hem wel kennelijck Dat hij daerbij ende mede geweest es ter herberghe van Jan Brouckardt weert in de Vier Heemskinderen, binnen Goes, daerden voorseiden Jacob bij Jan voornoemt was om met malcanderen te rekenen ende liquideren van eenighe pretensien die Jan op Jacob dede. Deposant heeft gezien dat Jan Broeckert aldaer bij braght ende exhiberende zijnen boek daerinne stondt een rekeninghe die bij des Jacobs eijghen handt was onderteeckent, etc. Aldus ter presentie van Laureijs Adriaensz en David Crijnsz poorters van Goes. Oktober 1599.

www.chielsmallegange.nl/notaris_levendale.html

Adres

Grote Markt 20 4461 AJ Goes. 

Externe links

Bronnen