Goes Dronk

Die Corenbloeme

 

Die Corenbloeme

Lange Vorststraat 56
4461 JR Goes

 

Een herberg die van 1588 tot ca. 1610 gevestigd was aan de Lange Vorststraat 56 te Goes - een opvolger van Den Aermen Duijvel.

Geschiedenis

1588
Jacob Stoffelsz en Laureijs Adriaensz

In 1588 is Jacob Stoffelsz waard herberg Die Corenbloeme aan de Lange Vorststraat 56 in Goes. Laureijs Adriaensz is in 1600 waard in Die Corenbloeme - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.49 Verklaring wie de vader is, attestatie wije de vader es vanden kinde Comp. een aantal personen die ten verzoeke van Cornelis Cornelisz Schout Groene ende Jan Gheerdssen inwoonders respect. Goes en Cloetinghe, als getroudt hebbende Janne ende Tanne Jansdochters, ende sulcx zwaeghers van Jacobmijnken Jans; eerst Digne Geerts vroevrouwe binnen der voors. prochien van Cloetinghe oudt ontrent 59 jaeren, attesteert alsvoren dat zij inder voors. qualiteijt geweest es ontrent Sinte Martensmisse anno 86 inden aerbeijt daer van kinde (zijnde een knechtken) verlost es de voorn. Jacobmijnken Jans dochter, dewelcke als zij was inde meesten weedom ende ancxt des barens zij obstetrice wel scherpelijck afgevraeght heeft ende dat zij inden noodt zijnde daer op expresselijck affirmeerde zoo als haer Godt meest helpen verlossen ende op haer deel hemelrijcx Dat zij tselve kindt gewonnen hadde van Jan Jacobssen Bom alsdoen converserende op Matheus Smalleganghes landtstede. Ende dat zij den zelven den vader noemde ende kende ende anders niemande. Tanneken Marinus dochter weduwe Inghels Jacobssen woonachtigh aldaer, oudt ontrent 38 jaeren, verclaert insgelijcx dat zij daer bij ende mede was thaeren huijse daer de voorn. Jacobmijne van den voormelden kinde ten voors. tijde geviel. Dat zij de voors. vroevrouwe haer (als zij inde meeste pijne was) duijdelijck heeft hooren afvraeghen wije tselve verweckt hadde. Ende dat zij die baerde daerop verclaerde dat den voormelden Jan Jacobssen ende anders niemandt den vader was. Seijde voorts zij comparante datter alsdoen gheen ander vrouwen bij en waeren dan de voors. Tanne ende Adriaenken Jans dochters, susters van Jacobmijnken voors, etc. gedaen te Goes in de herberghe genaempt die corenbloeme, ter presentie van Jacob Christoffels zone alias pachter, weerdt aldaer ende Pauwels Geerdssen inwoonder der prochien van Cloetinghe.

2.166 Verklaring van Herman Vervoort over brabbelinghe. Attestatie ten verzoeke van Pieter Adriaensz Bol, craemer, wonende te Goes, namelijk: Herman Vervoort, gesworen deurwaerder van 't landtrecht van Zuijtbevelandt, 31 jr... Dat op eenen maendagh geleden ontrent 6 weecken hij deposant gecomen es van der tolen tot scherpenisse op die caije voor die marctschuijte van der Goes. Aldaer hij gevonden heeft den voorseide Pieter requirant in dese ende Jan Cornelis Jan Dircxss zone, midsgaders Mr. Cornelis surgijn wonende tscherpenisse met noch meer andere. Ende zoo den voorseide Pieter ende Jan woorden hadden om zeecker coriander, heeft hij deposant gehoort dat den voornoemde Mr. Cornelis zeijde: Laet ons die brabbelijnghe laeten vaeren ende spreken van een vijftich viertelen rondtsaets. Daerop Pieter vraeghde: Wat hij die loofde. Ende Mr. Cornelis de zelve lovende om vijf guldens etc. Antheunis Pietersz van de Pytte, geboren van Campenhout, smidtsknecht, ontrent 26 jaer, won. binnen der voorseide stede, soortgelijke verklaring. Gedaan in de herberg de corenbloeme, ter presentie van Jacob Stoffelsz weerdt aldaer en Jan Gillisz, deurweerder. Augustus 1588

2.404 Testament Bethken Vernimmen, testament van Bethken Benedictus, obiit Bethken 4 junij 1593 Comp. Bethken Hen. Vernimmen dochter, geboren vuijt tlandt van Deur, weduwe wij(len) Benedictus Joris zone, ende nu huijsvrouwe van Aerts Hubrechtsen, won.Goes, sieckelijck bijde viere ligghende etc. Doet te niet testament van 20-2-1589. Erfgenaam Joos Benedictus haeren sone. Hij moet vuijtrijcken aen Pieter Vernimmen haeren halfven broedere als hij daeromme comen zal ende anders niet, een daelder van vijf schellingen grooten tot een memorie. Ter presentie van Pieter Cornelisz Rontvisch ende Jacques Christoffels in de Corenbloeme, poorters van Goes

1.318 Verklaring Marinus Henricxsz lantmeter over koop land in Wolphaartsdijk 366 (Type acte:) attestatie Op den laetsten Aprilis anno 1600 compareerde Marinus Henricxsz lantmeter wonende te Goes, heeft verclaert ten verzoecke van Cornelis Cornelis Mathijsz poorter van Goes, dat hij comparant op den 28 octobris laetstleden daerbij ende mede es geweest ten huijse van Laureijs Adriaensz in den corenbloeme, daer vergaedert waeren onder anderen den voormelden Laureijs ende Cornelis Mathijsz. Aldaer hij gehoordt ende verstaen heeft dat Laureijs andermael met Cornelis veraccordeert es op den coop van zeecker landt in Wolpharsdijck, twelcke Laureijs van Cornelis gecocht hadde. In der voeghen dat hij Laureijs cooper aen Cornelis afspreecken zoude den silveren cop die Cornelis huijsvrouwe in Laureijs coopdagh gecocht hadde. Ende dat Laureijs voerde reste terwe leveren zoude op zeeckeren dagh, doch dat hij deposant den zekeren gestelden dagh niet onthouden en heeft. Ende waert recht etc. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom, poorter van Goes ende Simon Joosz wonende onder ’s Hr. Hendricxkinderen367 . April 1600.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Lange Vorststraat 56 4461 JR Goes.

Externe links

Bronnen