Goes Dronk

Het Schippershuis

 

Het Schippershuis

Grote Kade 34
4461 BE Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot 1830 gevestigd was aan de Grote Kade 34 te Goes.

Geschiedenis

1587
Aernoudt Silleboorts

In 1587 is Aernoudt Silleboorts weerdt in het Schippershuis aan de Grote Kade 32 in Goes - hij zit tot 1590 in de zaak.

1590
Laureijs Adriaens en Grietken Ezechiels

Laureijs Adriaens, en Grietken Ezechiels zijn in 1590 waard en waardin in het Schippershuis aan de Grote Kade 32 in Goes.

1595
Catharina Sheer Wouters en Niclais Michielss Oostdijk

In 1595 zijn Catharina Sheer Wouters en Niclais Michielss Oostdijk waardin en waard in het Schippershuis.

1598
Carel de Graeve

Carel de Graeve is in 1598 waard van de herberg ’t Schippershuijs.

1716
Bastiaan Cruyt

In 1716 mag Bastiaan Cruyt in t Schippershuys', Grote Kade nummer 32, bier en wijn tappen.

1792
Marijnis Modderkreeke

In 1792 is Marijnis Modderkreeke, hij is het jaar ervoor getrouwd met Janna Tolhoek (zeeuwengezocht [1]) herbergier in het Schippershuis

1806
Johannes Kocken

In 1806 krijgt Johannes Kocken (zeeuwengezocht [2]) vergunning om in het door hem gekochte huis, het zogenaamde ‘Schippershuis’ aan de Grote Kade, herberg en logement te houden. In 1823 trouwt Kocken met Maria Weijland (zeeuwengezocht [3] - haar vader Nicolaas zat eerder in De Goude Zwaan aan de Magdalenastraat. Wanneer hij in 1829 overlijdt (zeeuwengezocht [4]) houdt het Schipperhuis op te bestaan.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.350 Coop appels551 (Type acte:) contract ende Coop van appelen Compareerde Jacob Adriaenssen Boom, inwoonder van Goes, ter eenre, ende Jan Rutthen, Joos van der Heijden, Michiel Mathijssen schipper, alle wonende binnen Dordrecht, midtsgaders Willem Gheerbrantsz, wonende in Middelheernisse (MPS: Middelharnis), ter anderen zijden. ende hebben verclaert alsdat hij Jacob heeft vercocht en Jan met zijnen consoorten heeft gekocht Alle d’appelen die nu binnen desen saijsoene 87 groeijende zijn ende gepluckt sullen worden in de naebescreven boomgaerden, te weeten, aencomende Jhr. Willem van Cats, Pieter Cornelisz Schuijle, Anthonij Daniels, Maijken Balthens van den Boogaert, geheeten den kerckenboogaert, toebehoorende Cornelis Soetwaeter, midsgaders int boogaerdeken geleghen in Dijckwel, toebehoorende Crijn Adriaensz ende noch een aldaer aencomende Mattheus Cornelisz, ende anders gheene. Alle geleghen in Cappelle ofte Vlake respectievelijck. Ende …. te leveren mette Delftsche biertonne tot seven schellingen grooten vlaems elcke tonne552, etc. Aldus ter Goes in de herbergh genaempt ’t Schippershuijs, ter presentie van Aernoudt Silleboorts, weerdt aldaer ende Jan Pierssen Pappot, poorters van Goes. Ende es die minute bij den comparanten ende getuijghen met haer eijghen gescrifte ofte handmerck, respectivelijck onderteekent. (Alleen Michiel Mathijssen tekende met een geschreven handtekening: mijchgil matijsen. De vijf anderen met een merk). 549 RAZE 2038, fol 457, 24-8-1587 550 RAZE 2038, fol 458, 26-8-1587 551 RAZE 2038, fol 459, 27-8-1587 552 een bierton is meestal 150 liter, maar een Leidse of Hollandse turfton is 227 liter. Het is niet zeker wat de inhoud van een Delftse biertonne was


2.300 Testament Cornelis Adriaens Clijster486 (Type acte:) testament Cornelis Adriaensz Clyster ende zijne huijsvrouwe, haer vrouws testament hier op gevolght vide in Protocol B, pag. 106 In den naem ons Heeren Amen, compareerde Cornelis Adriaenssen Clijster, geboren van Santvliet ende Margriete Wijnantsdr., t’saemen wettelijck in houwelijcke vergadert, poorters van Goes, Cornelis sieckelijck bij de viere sittende, ende Margriete redelijck te passe. Mutueel testament. De armmeesters van Goes sullen vuijtrijcken aen Cornelie Geleijnsdr, zijne nichte, indien zij haer eerlijck es draeghende, 2 £ gr vls. De testatrices broeders Idie genaempt was Dig…. …rick) kinderen oft haer suster Beliken oft wettighen hoir etc. Aldus ter Goes ten huijse daer zij comparanten wonen, staende aen d’oostzijde van de havene beneffens ’t schippershuijs, ter presentie van Crijn Bouwenssen, rentmeester derzelver stede, Schobbelandt Pieterssen van Reymerswalle, beijde poorters van Goes.


2.122 Coop plaetse door Pieter Quirijns schipper132 (Type acte:) afquijtinghe van een renthe midts delegatie van anderen schuldt Comp. Willem Pauwelssen Dijckwel ende Pieter Crijnssen Schipper, poorters van Goes, ende hebben verclaert alzoo den voors. Pieter van Willem gecocht hadde zeecker plaetse geleghen neffens des voors. Willems, daerop hij gestelt heeft een nieu huijs, ende over den coop der zelver aen Willem verleden hadde schuldigh te zijne de somme van drije ponden grooten vlaems erffelijcke renthe tsjaers (boven den last van x sc. tsjaers aencomende Willem Zagarus te lossen in drije termijnen, elcken penninck met xvj diergelijcke penninghen. Al volghende die leveringhe der zelver die gedaen es den ij meerte 87 ende geregistreert fol. 164 vso. Dat zij comparanten met elcanderen veraccordeert waeren, als dat den voormelden Willem Pauwelss heeft den voors. Pieter ende zijne voorn. erfve ontsleghen, ontslaet libereert ende scheldt quijte bij desen, van den voors. jaerlicxe renthe, zoo van den hooftpenninghen als ooc van den verloopen renthen. Midts hij Pieter aen den zelven Willem gedelegateert ende bewesen heeft op zeecker drije paijen, elcke van der gelijcke xvj ponden vervallen ende noijt te verschijnen meije voorleden ende meije thoecomende annis tnegentich ende eenentnegentich, D'welcke Marinus Antheunissen backer aen den voors. Pieter verleden heeft over coop van thuijs staende op de haven aldernaest d'oostpoorte, volghende den schuldtbriefve gepasseert voir schepenen ij feb. 87, etc. etc. Gedaan in de herberghe van ‘t Schippershuijs, ter presentie van Aerdt Silleboordts, weerdt aldaer ende Marinus Anthonisz panneboeter ende Cornelis Franssen timmerman, poorters van Goes. 133 RAZE 2039, fol 95, 13-6-1589


2.140 Testament Margriete Wijnants152 (Type acte:) testament, Obiit 1 Juny 1592, Gegheven Hieronimo Grieuwaert taxeermeester een instant in papier ende van hem nomine sterfhuys ende deur brief, vanden armmeesters ontfanghen 21 junij 92 4 sch.gr. Comp. Margriete Wijnants dochter geheeten Grietken Everts, weduwe Cornelis Adriaensz Clijster, wijlen poorter deser stede van der Goes, sieckelijck te bedde ligghende, etc. Vorige dispositie 2-3-'87. Erfgenamen: haer suster Beliken ende Diericx haers broeders kindren of hun erfgenamen, midts dat zij aen Juliane Peters Wijnants haer half broeders dochtere, vuijtreijcken zullen de somme van £ 10 grooten vlaems, gedaan te Goes thaeren comparantes huijse, ter presentie van Aerdt Silleboorts, weerdt int schippershuijs ende Hugo Bouwenssen Moncke, poorters van Goes. 152 RAZE 2039, fol 106, 10-8-1589


2.229 Verklaring van Aernoudt Gillebaerts over transactie coolsaet244 (Type acte:) attestatie Aernoudt Gillebaerts, weerdt in de herberghe genaempt ‘t schippershuijs, verklaring t.b.v. ... Janss Raeuvlees. Is bij een transactie geweest tussen Raeuvlees en Aerdt Storm van Cruninghen, coolsaet. Te Goes ter presentie van Thomas Blancquaert en IJsebrandt Franssen schipper op de bruijnvisch. 244 RAZE 2039, fol 176, 27-9-1590 2.598 Huwelijkse voorwaarden Laureijs Adriaens en Catharina Sherwouters649 (Type acte:) Contract antenuptiael, Sijn voorghaende huysvrouwes testament vide supra pag. 142, Ende dese contrahentens? (= verkort?) testament videto in prothocoll C (tekentje: ) pag. 105 et 416 Comp. Laureijs Adriaenss vergeselschapt met Adriaen Laureijss sijnen vader ende Niclais Michielss Oostdijck zijnen zwaegher, poorters van Goes, ter eenre ende Catharina Sheerwouters Jacobsdochter, gheassisteert met Lowijs ende Henrick Sherwouters haere broeders, ter anderen zijden, zij zijn weduwnaer en weduwe. Te Goes int schippershuys dar die bruyt wonende es, ter presentie van Steven Adriaensz Huysen schepen en Macharis Martssen, poorters van Goes. 649 RAZE 2039, fol 491, 4-12-1594 De waard en waardinne van het Schippershuijs in Goes147 Notariele akten kunnen elkaar soms aardig aanvullen. Op 23-3-1590 maakte Grietken Ezechiels, de vrouw van Laureijs Adriaensz, poorter van Goes, haar testament. Zij was ziek en in de kantlijn staat aangetekend, dat zij op 2 april van hetzelfde jaar is overleden. Haar man moest het kind Maijken, toen 2 jaar oud, opvoeden. Niets wijst erop dat zij de waard en waardin van de herberg Het Schippershuis waren, de plaats waar in Goes de schippers plachten samen te komen en waar ook vaak de notaris kwam om stukken op te maken. Nu heeft Levendale de gewoonte om in de kantlijn te verwijzen naar eerdere of latere akten. Hier schreef hij “vide primo pag. 491” en verwijst ook naar “haer beijder testament in prothocol C 148 pag. 105 et 416”. Op pagina 491 van hetzelfde protocol149 staat een “contract antenuptiael” van Laureijs Adriaens, vergezeld door zijn vader Adriaen Laureijss en zijn zwager Niclais Michielss Oostdijk, met Catharina Sheerwouters Jacobsdochter, die geassisteerd werd door haar broers Lowijs en Henrick Sherwouters. Ze waren (van Laureijs wisten we dat al) weduwnaar en weduwe. Nu staat er wel bij dat de bruid in het Schippershuis woonde. En in protocol C waar we op pag. 105 het testament vinden van Catharina Sheer Wouters Jacobsdochter “weerdinne int Schippershuys” gedateerd 7 october 1595. Zij was “bevrucht met kinde”, zoals we eerder gezien hebben een goede reden om een testament te maken. Dit testament is niet in de herberg “Het Schippershuijs” opgemaakt, maar in de herberg “In de Meelbaele” op 13 november 1597. Daar was Hieronimus van den Kerkhove waard, die getrouwd was met Susanna Jacobse Serwouters.


Op 18 Juli 1598 verscheen Jacob Dircksz Turck, geboren te Rotterdam en nu wonende te Goes. Hij stelde zijn vader Dirck Dircksz Verwer, wonende te Rotterdam, aan om voor hem te ontvangen “alsulcken Cheijnsen, Renthen, Lijftochten, Pensien, Pachten ende huijren van Landen, weijen, huijsen, hoven ende erfven. Item zijne portie in de reedinghe van schepen. Midsgaders allen Payen, penninghen, credijten ende Schulden, Resten ende Achterstellen als hem constituant eenighsins competeren ofte alnoch zullen moghen verschijnen ende thoecomen binnen Rotterdam oft elders rontsomme”. De akte werd opgemaakt in aanwezigheid van Carel de Graeve, waard van de herberg ’t Schippershuijs en Jan Gillissen Cleuwendamme, poorters van Goes

Bron: www.chielsmallegange.nl/notaris_levendale.html


Vanaf 1716 mogen de herbergiers Joos van Rentergem in 'De Dry Meebalen' en Bastiaan Cruyt in t Schippershuys', Grote Kade nummer 32, bier en wijn tappen En in 1792 wordt het schippersgilde permissie verleend tot het verkopen van het woonhuis op de Grote Kade, genaamd‘het Schippershuis’, met het voorrecht voor de koper om daarin herberg te houden. Marinus Modderkreeke wordt in 1792 herbergier. Johannes Kocken krijgt in 1806 vergunning om in het door hem gekochte huis, het zogenaamde ‘Schippershuis’ aan de Grote Kade, herberg en logement te houden.


In 1792 wordt het schippersgilde permissie verleend tot het verkopen van het woonhuis op de Grote Kade, genaamd‘het Schippershuis’, met het voorrecht voor de koper om daarin herberg te houden. Marinus Modderkreeke wordt in 1792 herbergier.


Johannes Kocken krijgt in 1805 vergunning om in het door hem gekochte huis, het zogenaamde ‘Schippershuis’ aan de Grote Kade, herberg en logement te houden


Bron: www.historievangoes.nl

Adres

Grote Kade 34 4461 BE Goes.

Externe links

Bronnen

  • Foto's: [www.zeeuwsarchief.nl/zoeken Beeldbank Zeeuws Archief]
  • Krantenknipsels: Delpher