Goes Dronk

Het Truweelken

 

Het Truweelken

Grote Markt 10
4461 AJ Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Grote Markt 10 te Goes - een voorloper van Bodega de Kookclub.

Geschiedenis

1587
Jacobmijntje Goossens

Jacobmijntje Goossens is van 1587 tot ca. 1590 waardin in herberg Het Truweelken aan de Grote Markt 10 in Goes - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.317 Huwelijkse voorwaarden Cornelis Adriaens Soetwater en Janneken Marinusdr (Type acte:) huwelijcxe Voorwaerde tusschen Soetwaeter ende Janneken Marinus Soucweghdr. Janneken es eerst overleden sonder kindt, 30 augusty 1889. In den naeme ons Heeren Amen, etc., Compareerden d’Eersaeme Voorsinnighe ende Discrete Cornelis Adriaenssen Soetwaeter, secretaris der prochien van Cloetinghen ende gesworen clercq van den dijckgraeve ende gesworens der wateringhe van bewesten H’Iersicken, vergeselschapt met Jacob Steijn, secretaris der prochien van Capelle, zijne stiefvader, ter eenre ende Janneken Marinusdr., gheassisteert met Jan Adriaensz ende Geertruijdt Jans zijn huijsvrouwe, haere moeije ende Barthel Vermuijen haeren oudt oom, ter anderen zijden. Bij scheiding zal Soetwater behouden alsulcken boogaerden als hij heeft ligghende in Cloetinghe, gemeen met Jan Adriaensz dijcgrave, groot zijnde 2 gemeten (zijn portie). Midts ooc dat den selven sijnen jonghen boogaert sal hebben ende voortaen gebruijcken die servituijt van een sleep over zijne weije genaempt den moerput etc. Aldus ter Goes in de herberghe genaempt Het Truweelken, ter presentie van Willem Dignusz. d’Eversdijck & Jan Scharis, inwoonders van Goes - april 1587.

2.21 Attestatie op verzoek van Willem Jans ijsercraemer (Type acte:) attestatie van vier getuijghen Verklaring ten verzoeke van: Willem Janssen ijsercraemer, inwoonder van Goes, etc. in den eersten Joris Bucquet poorter van Goes, oudt ontrent 38 jaeren, affirmeert etc. dat hij een maand geleden in de herberg Die Fortuijne te Goes geweest is, daer vergaedert waeren Frans Franssen van den Berghe ende den voors. requirant, ... ende den voors. Frans aen den requirant geveijlt heeft zijn saetcoecken ende onder anderen woorden lof ende gebodt vraeghde Frans hoeveel coecken gheve ic u voor een hondert spaeden? Daer op zij beijde naer de voors. handtslaeghen hij Frans insisterende ende de handt van Willem vuijt haelende ten laetsten gheaccordeert zijn op twee duijsent coecken te weten een duijsent lijnsaet coecken ende een duijsent raepcoecken. Daerna eenighe droncken gedroncken hebbende heeft hij Frans den requirant gevraeght naer alsulcken saet als hij bij hem hadde twelcke hij Willem lovende voor 15 schellingen den viertel heeft Frans naer vele diversche woorden ende palmslaeghen geboden vier guldens. Ende daer nae noch 2 oft 3 maels gedroncken hebbende heeft Frans wederom gevraeght Wildij mij dat saet laeten? Daerop hij Willem vraeghde Wat hebdij mij geboden? Hij Frans seijde 12 schellingen 8 grooten wildijt mij daer voren laten? Ende eijndelijck verclaert hij deposant dat die coopmanschap daer op toegeghaen es. D'welcke hij deposant aenmerckende ende hem vrempt dunckende met een crijtken den prijs voor aende schouwe schreef Om daer van beter memorie te hebben ende den voors. Willem (den welcken hij deposant daer vuijt jugeerde25 dronckigh te zijne) daer af des anderen daeghs te onderrichten. Boven dijen heeft den voorn. Frans al gevordert meer coopmanschappen metten voors. Willem te doene, als van 6 (duijsent) coecken etc. etc. Anthonij Janssen geboren van Antwerpen ende nu woonachtigh binnen Haerlem, oudt ontrent 27 jaeren, attesteert etc. dat hij ten zelven daeghe (twelcke hem dunckt geweest te zijne donderdagh naer die couwemaert laestleden onbegrepen) als Frans de molenaer voornoemt die coopmanschappen jeghens den voors. Willem des avents daer naer dede (zoo hij deposant des anderen daeghs hoorde van smorghens ten seven uren int geselschap geweest es af ende aen ghaende Daer Willem requirant voorseid continuelijck engels bier gedroncken heeft binnen die herberghen genaempt het truweelken tot ontrent den avondt alst begonst doncker te worden, soo dat hij deposant gesien heeft Dat den voormelden requirant wel hoogh gedroncken was. ende es dieminute bijden deposant onderteeckent aldus Antoni Janssen. Jacomijne Goossens weduwe, weerdinne inde voorn. herberghe geheeten het truweelken, verclaert etc. dat hij Engels bier gedronken had en dat hij Willem wel bij drancke was. Mr. Marinus Joost zone Haesdonck chirurgijn Goes, oudt ontrent 27 jaeren verclaert ende attesteert alsvoren dat hij deposant wonende ten huijse van Frans de Molenaere voorn. hoorende dat hij requirant voors. (binnen den zelven huijse ooc wonende) diversche woorden maeckte met Frans ende dat ter oirzaecken van questieuse coopmanschappen die zij onderlinghe onlancx gedaen hadden, onder andere harde woorden hij requirant seijde jeghens Frans Als ick dronkigh was wiste ghij mij wel te haelen ende vervolghen om coopmancschappe aente ghaen, maer nu dat ic nuchteren ben en begheerdijt met mij niet af te maken oft bij mij te wesen. Waerop hij deposant affirmeert expresselijck gehoordt te hebben dat Frans voormeldt alsdoen antwoordede Dunckt u dat ghij bedroghen zijt ende dat ijemandt segghen can dat ghij dronckigh waert, Ick ontslae u vande coopmanschappe ende schelde u quijte. Daer op den requirant repliceerde Dat hebbe ic goet te doen blijcken, etc, gedaen ter herberghe genaempt het Truweelken ter presentie van Coenraed Stael ende Laureijs Baddijn, inwoners van Goes - april 1588.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Grote Markt 8 4461 AJ Goes.

Externe links

Bronnen