Goes Dronk

De Oliphant

 

De Oliphant

Magdalenastraat 7
4461 AL Goes

 

Een herberg die van ca. 1520 tot 1554 gevestigd was aan de Magdalenastraat 7 te Goes - een voorloper van De Zwaene , De Goude Zwaan, Azië, Mata Hari, De Geluckige Oliphant, De Zeekoe, Brasserie D'Anvers en De Brass Goes.

Geschiedenis

1527
Jan Adriaenssen

In 1527, maar wellicht eerder, zit Jan Adriaenssen in herberg de Oliphant aan de Magdalenastraat 7 in Goes. In 1554 brandt het pand af, maar het wordt herbouwd.


Foto'sBijzonderheden

  • 2.200 Een klacht over ongeoorloofd storten van afval341 Op 27 mei 1585 compareerde Joos Jansz van de Werfve, inwoner van Goes en heeft verklaard dat de bewoners van een huis genaamd De Smacke, “staende van achter naest thuijs daer hij comparant nu inne woont, te weten tcleen huijs beneffens Den Oliphant, onlanxs deur den muer gebroken hebben een gat. ende aldaer daghelijcx vuijtghieten alderhande vuijlicheijt, comende ende passerende deur den ganck onder ’t daeck zijns voorseide comparants huijs. Dat oock die inwoonders van De Smacke voornoemd een glase veijnster gestelt hebben inden muer responderende op zijn comparants plaetse. Alle d’welcke wanttet nieuwicheijt es ende hem comparant niet en staet te verdraeghen alsulcke servituijt342 , verclaerde ende seijde daer jegens met rechte te willen opposeren ende afweeren”. Hij heeft daarom een aantal getuigen opgeroepen, die deze misstand gezien hadden. Zij moesten de volgende vragen beantwoorden: • of zij wist dat uit het huis waar nu De Smacke uithangt, het huiswater geloosd werd over de grond van De Oliphant; • of ook alle vuiligheid op deze wijze geloosd werd, of alleen van zuiver water. • of zij wist dat in De Smacke een glazen venster in de zijmuur gemaakt was, dat uitkeek op het plaatsje van De Oliphant; • of zij wist of De Oliphant enig licht had dat respondeerde op een plaats van De Smacke, of het huis komende daar noordaan de Magdaleene straat. Jozijna …dr, de huisvrouw van Anthonis Fransz, timmerman en poorter van Goes, oud omtrent 58 jaar, verklaarde dat ten tijde van haar vader Jan Adriaensz in den Oliphant, zij geweten heeft dat het huis dat nu De Smacke heet en waar toen woonde Lijs Haeveloose, het water geloosd en gesuweerd werd over de grond dat bij het huisje behoorde waar een andere Lijsbeth woonde, die een houttuin had en doodkisten verkocht, welke plaatse met de tuin haar vader gekocht heeft en nu bij de Oliphant hoort. En dat “den zelven waterloop zuweerde niet meer dan ontrent 26 vaeten (Die ic Notarius in presentie van de getuijghen ende deposante, mette mijn….. hebbe) van die straete ofte beestemarct, ende op meer dan 30 voeten niet soo heeft? als nu gepretendeert werdt ende een gat gemaect es. Oock was tgat daer t voorseide waeter vuijt zuijweerde, besett met een ijsere plaete met ronde gaeten (doch niet meerder dan een spille) daer inne, Waerdeur passeerde het oosewater, schotelwater ende zeepsop. Ende dit al voor den brandt. Dan naer den brandt weet zij deposante niet dat aldaer eenigh waeter geleijt es, hoewel nochtans zij deposante twee oft drije jaeren naeden voorseiden brandt, inden Oliphant gewoont ende de voorseide plaetse gebruijckt heeft. Opt tweede article Verclaert ende affirmeert haer seer wel indachtigh te zijne ende dat zij wel geweten heeft, dat thuijs (twelck nu de Smacke genaempt es) noijt gheen glaesen veijnsters noch eenich licht inden oost zijdt muijr hadde, die soude moghen besichtighen den hof ofte plaetse vanden voorseide Oliphant. Opt derde gevraeght zijnde, Seijt watter in den Oliphandt int achterhuijsken (datter voor den brandt stondt ende nu omtrent daer nu t privaet in den voorseiden Oliphant staet) een veijnster was, te weten een staende glas, twelcke respondeerde op Marijken Clais Maijens 341 RAZE 2038, fol 327, 27-5-1585 342 servituijt, Verwijs en Verdam (MNW) geeft servitute als afgeleid van het Engelse servitude = slavernij, onderworpenheid. - 121 - plaetse ofte hoff”. Aldus verklaard in Den Oliphant, ter presentie van Mr. Jacob Potegors en Pieter Rijmelant, inwoners van Goes.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Magdalenstraat 7 4461 AL Goes.

Externe links

Bronnen