Goes Dronk

De Zwaene

 

De Zwaene

Magdalenastraat 7
4461 AL Goes

 

Een herberg die van ca. 1585 tot 1610 gevestigd was aan de Magdalenastraat 7 te Goes - een opvolger van De Oliphant en een voorloper van De Goude Zwaan, Azië, Mata Hari, De Geluckige Oliphant, De Zeekoe, Brasserie D'Anvers en De Brass Goes.

Geschiedenis

1591
Wencel Leene

Op 17 september 1591 wordt Wencel Leene, 'weerdt inde Zwaene' voor zijn herberg vermoord.

1603
Jan Costens en Janneken Cornelis Diericxsdr

In 1603 is 'Janneken Cornelis Diericxsdr. oudt ontrent 55 jaeren, weduwe van Jan Costens, weerdinne in de Zwaene'. Ze wordt beschuldigd van overspel in haar herberg: 't’haerder herberghen gecomen zijn twee personen beijde haer onbekent, dan waeren beijde redelijck jongh van jaeren ende zeijden dat zij man en wijf waeren van Cruninghen. Sulcx dat zij deposante de zelve twee personen ontfingh ende logeerde tsaemen in een camer daer maer een bedde was, Ende naer dat zijluijden aldaer eenen nacht hadden geslaepen zijn des anderen daeghs vertrocken. Verclaert voorts zij deposante als die voorseide personen wegh geghaen waeren, dat ten zelven daeghe Martijnken die huijsvrouwe van Cornelis Jacobsz shr Elsdorp (haere deposantes gebuijre) haer vraeghde oft zij deposante wel kende die vrouwe, die den voorleden nacht t’haerder herberghen hadde geslaepen, daerop zij antwoordende Neen, dat Martijnken zeijde Tes een gehoude vrouwe, te weten die huijsvrouwe van Jan die sterrekijcker die tot shr. Abbekercke woont. Dan den man (die een langh jonghman was, geheel int zwartte gecleet) was haer ooc onbekent. Ende voorders wist zij comparante niet meer te zegghen' - soms schieten woorden te kort.

Foto'sBijzonderheden

  • 2.347 Verzoening moord Wencel Leene369 (Type acte:) Verzoeninghe op een quetsure ende manslagh. Dese acte behoorde gheinsereert te zijne supra pag. 266. Dan parthyen en hebben niet begeert de zelve gegrosseert te werden dan nae d'expiratie van desen jaere 91 Naerdijen Pieter Cornelissen de Praeter molenaer geboren inwoonder der prochien van Hoedekenskercke in Zuijdtbevelandt Deur menschelijcken cranckheijt zoo vergramt ende haestigh geweest es, dat hij hantdadigh es geworden aen den persone van Wencel Leene van Dorsten, weerdt inde Zwaene wonachtigh binnen deser stede v. d. Goes, Denzelven voor zijnen herberghen opde straten den 17 septembris voorleden met een been zulcx aent hooft ende caecke steeckende dat hij nu jeghenwoordelijck zeer sieck te bedde es ligghende. Hij Pieter groot berouw hebbende ende leedtwesen betooghende heeft deur zijne vrienden doen versoecken dat den voors. gequetsten ende zijne huijsvrouwe beliefve de zelve injurien, quetsuren, pijnen ende ooc ‘t ongheluck oft manslagh (Indien hij alsnoch geraecte daeraf te sterfven) vuijt gansscher herten te vergheven, vergheten ende euwelijck versoent te blijfven. Soo sijn vergadert geweest ter zelver voors. herberghen Jacob Pierssen Busch, inwoonder der voorn. prochien van Hoedekenskercke in den naem des voors. Pieters de Praeter ter eenre ende Wencel met Janneken zijne huijsvrouwe voorn. ter anderen zijde. Accoord over betaling van de kosten van chirurgijn etc. Versoent ende gedaen ter herberghen des voorseiden gequetstes binnen der voorseiden stede van der Goes, ter presentie van Geerdt Michielssen timmerman, Joris Bucquet drooghscheerder ende Mr. Marinus Joos zone chirurgijn als goede mannen ende getuyghen hier thoe geroepen.

1.185 Verklaring van Janneken Cornelis Diericxsdr over overspel212 (Type acte:) attestatie voor den officier op een gepresumeert overspel Es gecompareerd Janneken Cornelis Diericxsdr. oudt ontrent 55 jaeren, weduwe van Jan Costens, weerdinne in de Zwaene binnen Goes ende heeft ten ernsten versoecke van Jan Slese als stedehouder van den rentmeester van Zeelandt bewesterscheldt over Zuijdbevelandt, verclaert warachtigh te zijne dat geleden ontrent 3 weken (onbegrepen den juijsten tijdt) t’haerder herberghen gecomen zijn twee personen beijde haer onbekent, dan waeren beijde redelijck jongh van jaeren ende zeijden dat zij man en wijf waeren van Cruninghen. Sulcx dat zij deposante de zelve twee personen ontfingh ende logeerde tsaemen in een camer daer maer een bedde was, Ende naer dat zijluijden aldaer eenen nacht hadden geslaepen zijn des anderen daeghs vertrocken. Verclaert voorts zij deposante als die voorseide personen wegh geghaen waeren, dat ten zelven daeghe Martijnken die huijsvrouwe van Cornelis Jacobsz shr Elsdorp (haere deposantes gebuijre) haer vraeghde oft zij deposante wel kende die vrouwe, die den voorleden nacht t’haerder herberghen hadde geslaepen, daerop zij antwoordende Neen, dat Martijnken zeijde Tes een gehoude vrouwe, te weten die huijsvrouwe van Jan die sterrekijcker die tot shr. Abbekercke woont. Dan den man (die een langh jonghman was, geheel int zwartte gecleet) was haer ooc onbekent. Ende voorders wist zij comparante niet meer te zegghen, Ende want recht etc. Aldus ter zelver herberghen ter presentie van Arnoud Heijs inwoonder van Goes ende Jr. Adolph van Heule onder die compagnie van Capt. Colve ligghende in garnisoen in onse Lieve Vrouwenpolder. Mei 1603.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Magdalenstraat 7 4461 AL Goes.

Externe links

Bronnen